Nuostatai

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 29 d. Nr. T1-312

Šilalė

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 4 dalimi, 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-898 „Dėl Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

         1. Patvirtinti Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatus (pridedama).

         2. Įpareigoti Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorę Sonetą Būdvytienę pasirašyti įstaigos nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

        3. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. T1-12 „Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus statuto patvirtinimo“ nuo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

        4. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Meras                                                                                                                 Jonas Gudauskas

 


 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu

Nr. T1- 312

                                                                                                                                                                         

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus (toliau – Muziejus) yra Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti istorijos, archeologijos, etnografijos, gamtos, meno, ikonografijos ir sakralines muziejines vertybes. Muziejaus pavadinimo santrumpa – ŠVSM. Muziejaus buveinė – S. Gaudėšiaus g. 4, LT-75136 Šilalė.

2.   Muziejaus oficialusis pavadinimas – Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus. Muziejus įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 300148621.

3.   Muziejaus savininkas – Šilalės rajono savivaldybė (toliau – Savininkas), kodas 111108131, adresas: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė.

4.   Muziejus yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos banke.

5.   Muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilalės rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba):

5.1. tvirtina, keičia ir papildo šiuos Muziejaus nuostatus;

5.2. nustato didžiausią leistiną Muziejaus pareigybių skaičių;

5.3. priima sprendimus dėl:

5.3.1.  Muziejaus buveinės pakeitimo;

5.3.2.  Muziejaus reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo;

5.3.3.  Muziejaus skyriaus ar filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

5.4. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

5.5. nustato Muziejaus mokamų paslaugų sąrašą ir įkainius;

5.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6.   Muziejus pradėtas kurti 1962 m., kai buvo įsteigtas Lietuvos  kraštotyros draugijos Šilalės skyrius. 1994 m. muziejus įgavo Šilalės krašto muziejaus statusą. 1998 m. muziejus tapo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniu. Nuo 2003 m. muziejus tapo Kultūros centro padaliniu. 2005 m. spalio 1 d. Savivaldybės taryba įsteigė biudžetinę įstaigą Šilalės krašto muziejų kaip atskirą juridinį vienetą. 2006 m. liepos 27 d. muziejui suteiktas žymaus kraštotyrininko Vlado Statkevičiaus vardas.

7.   Muziejaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir priežiūrą, informacijos viešo paskelbimo ir visuomenės informavimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.

8.   Muziejaus nesavarankiški struktūriniai padaliniai – filialai:

8.1. Kazimiero Jauniaus klėtelė – muziejus, 1972 m. buvo suręstas klėtelės kampas, ant kurio pritvirtinta metalinė lentelė su užrašu „Kalbininko K. Jauniaus gimtinė“, 1992 m. kovo mėnesį atidarytas krašto muziejus, buveinės adresas: Šilalės r., Lembo k., 75341.

8.2. Dionizo Poškos Baublių muziejus, įsteigtas 1812 m., buveinės adresas: Šilalės r., Bijotų k., 75011.

9.   Muziejus yra paramos gavėjas.

10. Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

11. Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) dokumentus (Statutą, Etikos kodeksą) bei rekomendacijas.

 

II SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

12. Muziejaus veiklos sritis – muziejų veikla, kodas 91.02.

13. Muziejaus veiklos rūšys ir kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

13.1. kitų, niekur nepriskirtų narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;

13.2. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

13.3. botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla, kodas 91.04;

13.4. istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas, kodas 91.03;

13.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

13.6. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0;

13.7. scenos pastatymų veikla – 90.01;

13.8. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

13.9. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

13.10. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

13.11. kitas mokymas – 85.5;

13.12. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;

13.13. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;

13.14. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

13.15. intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma, kodas 77.40;

13.16. vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma, kodas 77.22;

13.17. fotografavimo veikla – 74.20;

13.18. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas – 68.20;

13.19. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09

13.20. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20;

13.21. kino filmų rodymas, kodas 59.14;

13.22. kita leidyba, kodas 58.19;

13.23. knygų leidyba, kodas 58.11;

13.24. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

13.25. kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39

13.26. suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba, kodas 47.78.10;

13.27. muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.63;

13.28. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.61;

13.29. kita Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujanti veikla.

14. Muziejaus veiklos tikslas – kaupti, saugoti, tirti, restauruoti, konservuoti, eksponuoti Šilalės krašto kultūros istoriją ir gamtą atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius bei populiarinti Vlado Statkevičiaus kraštotyrinius darbus.

15. Muziejaus veiklos uždaviniai:

15.1. organizuoti muziejaus ir jo filialų veiklą, fiksuoti, restauruoti, saugoti Šilalės krašto etninės kultūros materialinį ir dvasinį paveldą, meno, istorijos vertybes;

15.2. bendradarbiauti su švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijomis;

15.3. susieti etninės kultūros, meno, istorijos vertybių populiarinimą ir sklaidą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu;

15.4. puoselėti krašto kultūros autentiškumą bei jį aktualizuoti; susieti kultūros paveldo apsaugą su gyventojų kultūros poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu; tirti krašto praeitį.

16. Muziejaus veiklos funkcijos:

16.1. įsigyja, tiria ir sistemina muziejinę, istorinę, memorialinę vertę turinčius eksponatus, formuoja muziejaus rinkinius, atspindinčius Šilalės krašto istoriją ir kultūrą;

16.2. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų konservavimą ir restauravimą;

16.3. sudaro sąlygas Muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešinimui: rengia ekspozicijas, parodas, publikuoja rinkinių tyrimų rezultatus, organizuoja kultūros ir edukacinius renginius (minėjimus, susitikimus, pristatymus ir kt.) Muziejuje, Lietuvoje ir užsienyje;

16.4. kaupia informaciją apie muziejines vertybes, atspindinčias Šilalės krašto istoriją, esančias kituose Lietuvos muziejuose, įstaigose bei privačiuose rinkiniuose;

16.5. kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo muziejines moksleivių ugdymo programas;

16.6. teikia vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalaus švietimo, laisvalaikio užimtumo organizavimo paslaugas;

16.7. rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas bei organizuoja kitus kultūros ir švietimo renginius (kultūros vakarus, koncertus, susitikimus, pristatymus ir kt.) Lietuvoje ir užsienyje; publikuoja tyrinėjimų rezultatus, leidžia Muziejų populiarinančius ir informacinius leidinius arba su Muziejaus veikla susijusią elektroninę informaciją elektroninėse laikmenose, dirba šviečiamąjį darbą;

16.8. vykdo muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą per Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (toliau – LIMIS), bendradarbiauja skaitmeninimo projektuose Lietuvoje ir užsienyje;

16.9. virtualiomis ekspozicijomis, parodomis pristatato Muziejų interneto svetainėse;

16.10. rengia ir įgyvendina regioninius, nacionalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir kitų programų projektus;

16.11. plėtoja kultūrinio turizmo veiklas;

16.12. teikia metinius veiklos planus bei ataskaitas Savininkui ir Kultūros ministerijai;

16.13. rūpinasi Muziejaus darbuotojų profesionalumo ugdymu, jų kvalifikacijos kėlimu;

16.14. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka disponuoja Muziejaus patikėjimo teise valdomu savivaldybės turtu;

16.15. teikia mokamas paslaugas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sąrašą ir įkainius;

16.16. parduoda įvairius leidinius, suvenyrus, meno dirbinius;

16.17. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

MUZIEJAUS FONDO RINKINIAI IR EKSPOZICIJOS

 

17. Muziejaus rinkiniai, atsižvelgiant į muziejinių vertybių išliekamąją vertę, skirstomi į pagrindinį ir pagalbinį fondus.

18. Pagrindinį muziejaus fondą (Gaunamų eksponatų knyga. GEK-as) sudaro muziejinės vertybės, turinčios išliekamąją vertę, kurio eksponatai skirstomi į rinkinius: archeologijos (A), etnografijos (E), numizmatikos (N), istorijos (IS).

19. Pagalbinį fondą (PF) sudaro muziejinės vertybės, neturinčios išliekamosios vertės, taip pat objektai, naudojami parodų, ekspozicijų apipavidalinimui, informacijos, mokymo, demonstravimo ir kitais panašiais tikslais.

20. Eant būtinybei, gali būti įvedamos naujos grupės ar esančios suskaidomos.

21. Iš pagrindinio fondo neprofilinių, dubletinių ir pagalbinio fondo vertybių teisės aktų nustatyta tvarka Muziejuje gali būti sudarytas mainų fondas.

22. Muziejaus rinkiniai kaupiami šiomis pagrindinėmis kryptimis: Šilalės rajono istorijos, archeologijos, etnografijos, gamtos, meno, ikonografijos ir sakralinės vertybės, numizmatika, vaizduojamoji ir taikomoji dailė.

23. Muziejaus rinkinių šifre nurodoma Muziejaus pavadinimo santrumpa – ŠVSM.

24. Muziejaus mainų fondo rinkiniai (MF).

25. Muziejines vertybes konservuoja ir restauruoja Muziejus, kiti Lietuvos muziejai, kurių steigimo dokumentuose numatyta restauravimo funkcija, šia veikla užsiimančios įmonės, kuriose dirba Ministerijos kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos atestuoti restauratoriai.

26. Muziejaus rinkiniai pagal komplektavimo kryptis saugomi saugyklose.

27. Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja ekspozicijose Šilalės Vlado Statkevičiaus  muziejuje (S. Gaudėšiaus g. 4, Šilalė), Dionizo Poškos Baublių muziejuje (Mokyklos g. 10, Bijotų k., Bijotų sen.), K. Jauniaus klėtelėje-muziejuje (Lembo k., Kvėdarnos sen.).

 

IV SKYRIUS

MUZIEJAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

28. Muziejus turi teisę:

28.1. savininko leidimu steigti filialus, atitinkančius Muziejaus profilį bei veiklą;

28.2. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą ir įkainius tvirtina Savivaldybės taryba;

28.3. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus, susijusius su Muziejaus turto naudojimu;

28.4. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

28.5. turėti einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas viename iš pasirinktų bankų;

28.6. gauti paramą;

28.7. priimti ir saugoti depozitus;

28.8. Savivaldybės tarybai leidus, steigti fondus, kurių tikslas propaguoti muziejaus veiklą ir gauti papildomų lėšų jai plėtoti;

28.9. inicijuoti Nuostatų pakeitimus ir papildymus.

29. Muziejus, įgyvendindamas savo veiklas, privalo:

29.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

29.2. naudoti iš valstybės arba savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose Nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;

29.3. užtikrinti Muziejaus darbuotojams saugias darbo sąlygas;

29.4. teikti Savininkui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas bei veiklos planus;

29.5. garantuoti įstaigos finansinių, statistinių ir rašytinių ataskaitų teisingumą;

29.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus.

29.7. Muziejus gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

V SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

30. Muziejui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu skiria ir atleidžia iš pareigų, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su vadovo darbo santykiais, Savivaldybės meras.

31. Muziejaus direktorius:

31.1. organizuoja visą Muziejaus veiklą ir atsako už ją, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Muziejaus tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

31.2. kasmet atsiskaito už savo veiklą Savininkui, teikdamas išsamią Muziejaus veiklos ataskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitas už metinių planų vykdymą;

31.3. vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtintu maksimaliu etatų skaičiumi, tvirtina Muziejaus vidaus struktūrą, darbo tvarkos taisykles, pareigybių sąrašą, muziejuje dirbančių darbuotojų pareiginius nuostatus, pareigines algas, neviršijant metinio darbo užmokesčio fondo;

31.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

31.5. teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia Muziejaus darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, skiria nelaimės ir kitais atvejais vienkartines materialines pašalpas iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų;

31.6. nustato ir skiria muziejaus darbuotojams tarnybinių atlyginimų priedus, priemokas, vienkartines išmokas už darbo kokybę, atsižvelgiant į įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, neviršijant nustatyto metinio darbo apmokėjimo fondo;

31.7. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Muziejui teisme arba kitose Savivaldybės institucijose, įstaigose ir dalyvauja derybose bei kituose numatytuose darbo santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

31.8. sudaro komisijas Muziejaus veiklos klausimams spręsti;

31.9. užtikrina, kad būtų laiku priimami sprendimai, susiję su buhalterine apskaita:

31.9.1. parenka buhalterinės apskaitos politiką ir patvirtina sąskaitų planą;

31.9.2. patvirtina asmenų, kuriems suteikiama teisė rengti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų pavyzdžius. Sąraše nurodyti asmenys yra atsakingi už tinkamą dokumentų įforminimą;

31.9.3. nustato biudžetinės įstaigos darbuotojų atsakomybę už ūkinių operacijų atlikimą, jų įforminimą, taip pat buhalterinei apskaitai ir kontrolei reikalingų dokumentų perdavimą apskaitą tvarkantiems darbuotojams;

31.9.4. užtikrina, kad numatomi priimti sprendimai dėl valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, taip pat dėl įsipareigojimų tretiems asmenims pagal kompetenciją būtų derinami su darbuotoju, atsakingu už išankstinę finansų kontrolę;

31.9.5. organizuoja Muziejaus finansų kontrolės taisyklių rengimą ir jas tvirtina;

31.9.6. vykdo arba įgalioja kitą asmenį vykdyti paskesniąją finansų kontrolę;

31.9.7. organizuoja metinės pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir ją tvirtina;

31.9.8. tvirtina metines ir finansines ataskaitas, atsako už jų tikrumą;

31.9.9. organizuoja materialinių vertybių apskaitą ir atsako už jų priežiūrą (saugumą); 

31.9.10. teisės aktų nustatyta tvarka priima kitus sprendimus, susijusius su buhalterinės apskaitos organizavimu;

32. Muziejaus valdyme patariamojo balso teise dalyvauja 5 narių Muziejaus taryba (toliau – Taryba). Jos nuostatus, sudėtį tvirtina Muziejaus direktorius, kuris yra Tarybos pirmininkas. Į Tarybos sudėtį įeina Savivaldybės atstovas. Į Tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami specialistai iš kitų institucijų, įmonių ir organizacijų.

33. Taryba svarsto:

33.1. metines ir perspektyvines Muziejaus veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

33.2. ekspozicijų ir parodų planus, publikuoti parengtus leidinius;

33.3. Muziejaus organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą;

33.4. Nuostatų, Muziejaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų vidaus norminių aktų projektus;

33.5. Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatą ir ūkinės-finansinės veiklos ataskaitas;

33.6. kandidatus į Muziejaus struktūrinių padalinių vadovų pareigas;

33.7. Muziejaus teikiamų paslaugų įkainius.

34. Už Muziejaus eksponatų rinkinių tvarkymą ir apsaugą yra atsakingas direktorius arba jo paskirtas darbuotojas, kurį priima ir atleidžia Muziejaus direktorius.

35. Muziejaus turtą saugo, jį tvarko ir materialiai už jį atsako Muziejaus direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.

36. Muziejaus buhalterinę apskaitą tvarko Muziejaus buhalterija.

 

VI SKYRIUS

MUZIEJAUS TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR NAUDOJIMO TVARKA

 

37. Muziejus finansuojamas iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Finansų ministerijos finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų. Muziejui išlaikyti skiriama lėšų suma nurodoma savivaldybės biudžete atskira eilute.

38. Muziejus gali gauti valstybės ir savivaldybės biudžeto asignavimų, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvaudamas Kultūros ir Švietimo ministerijų, Savivaldybės skelbiamuose konkursuose atitinkamoms kultūrinės veiklos programoms, finansuojamoms iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, vykdyti.

39. Muziejaus lėšų šaltiniai gali būti ir kitos, savininko nustatyta tvarka įgytos ir naudojamos nebiudžetinės lėšos.

40. Muziejaus turtą sudaro:

40.1.   ilgalaikis turtas;

40.2.   materialusis (pastatai, patalpos, biologinis ir kitas turtas);

40.3.   muziejinės vertybės, kurių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Instrukcija ir kiti teisės aktai;

40.4.   nematerialusis turtas;

40.5.   trumpalaikis turtas (atsargos, finansiniai ištekliai ir kitas su Muziejaus veikla susijęs turtas).

41. Muziejaus lėšas sudaro:

41.1.   valstybės biudžeto lėšos ir Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

41.2.   lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

41.3.   lėšos, gautos už mokamas paslaugas ir turto nuomą;

41.4.   fizinių ir juridinių asmenų parama;

41.5.   kitos teisėtai gautos lėšos.

42. Muziejus turtą valdo patikėjimo teise, naudojasi juo neatlygintinai, jį tausoja ir saugo bei juo disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Pagal savo prievoles Muziejus atsako tik savo lėšomis. Jeigu Muziejaus prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos Muziejaus Savininko lėšomis neviršijant Muziejaus teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.

 

VII SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

44. Muziejaus darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, šie Nuostatai, Muziejaus darbo tvarkos taisyklės bei kiti teisės aktai.

45. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys su Muziejaus rinkinių saugotojais bei kitais materialiai atsakingais darbuotojais.

 

VIII SKYRIUS

MUZIEJAUS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

46. Muziejaus buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Muziejaus finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Muziejaus veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Pranešimai ir informacija visuomenei apie Muziejaus veiklą, pertvarkymą, reorganizavimą, likvidavimą bei kitus teisės aktuose numatytus atvejus, skelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka Muziejaus interneto svetainėje http://www.silalesmuziejus.lt, VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

50. Muziejaus nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Šilalės rajono savivaldybės taryba.

51. Muziejus reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________