Viešųjų pirkimų taisyklės

chansneakers chansneakers.store

                      PATVIRTINTA

Šilalės Vlado Statkevičiaus

muziejaus direktorės

                                                                   2017 m. gruodžio 28 d.

                                                                   įsakymu Nr. V-45

 

 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Mažos vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis Mažos vertės pirkimų aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 bei Viešųjų pirkimų įstatymu.

  1. Aprašas nustato prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimų (toliau – pirkimai) būdus ir

jų procedūrų atlikimo tvarką.

  1. Atlikdama mažos vertės pirkimus, vadovaujamasi šiuo Aprašu, taip pat Viešųjų

pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

  1. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. mažos vertės pirkimas – tai:

4.1.1. supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM);

4.1.2. supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to paties tipo prekių ar paslaugų  sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM). Jeigu numatoma pirkimo vertė tarptautinio pirkimo vertės ribai   perkančioji organizacija užtikrina, kad bendra dalių vertė, atliekant mažos vertės ir kitų supaprastintų pirkimų procedūras, būtų ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės;

4.2. neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus;

4.3. skelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija apie atliekamą pirkimą paskelbia Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (užpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka);

4.4. pirkimų organizatorius – vadovo paskirtas darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija. Pirkimų organizatoriais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys;

4.5. viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) –vadovo įsakymu iš ne mažiau kaip 3 narių sudaryta Komisija, kuri šio Aprašo nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos:

Pirkimų iniciatorius –darbuotojas, kuris nurodo poreikį viešajam pirkimui ir pildo nustatytos formos paraišką .

Tiekėjų atrankos pažyma – pildoma pirkimo organizatoriaus ar Viešojo pirkimo komisijos .

Pirkimų planas –parengtas ir patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas.

Mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas – skirtas registruoti atliktus pirkimus. Žurnalas yra el. laikmenoje ir saugomas pirkimų organizatorius.

5. Jei nusprendžia vykdyti pirkimą kuriuo nors iš pirkimo būdų ar priemonių, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimas vykdomas vadovaujantis atitinkamą pirkimo būdą ar priemonę reglamentuojančiomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

6. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Muziejus, vykdydamas pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis.

 

II.  PIRKIMO ORGANIZAVIMAS

 

7. Pirkimo procedūrą atlieka Pirkimų organizatorius arba Komisija. Tuo pačiu metu atliekamoms kelioms pirkimo procedūroms gali būti paskirti keli Pirkimų organizatoriai arba sudaromos kelios Komisijos. Sprendimus apie atsakingų asmenų paskyrimą pirkimams vykdyti priima vadovas.

 8. Vadovas priima sprendimą pavesti pirkimo procedūras atlikti Viešojo pirkimo komisijai ar pirkimo organizatoriui. Tais atvejais, kai prekių ar paslaugų  suma neviršija 58 000 Eurų (be PVM), o darbų – 145 000 Eurų (be PVM), pirkimą gali organizuoti ir vykdyti pirkimų organizatorius. Kitais atvejais pirkimo procedūras vykdo Komisija.

9. Viešojo pirkimo komisijos nariai pirkimo procedūrose dalyvauja tik prieš tai pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Analogiški reikalavimai taikomi ir pirkimų organizatoriui. Konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją asmuo pasirašo, kai yra paskiriamas atlikti jam numatytas pareigas.

10. Pirkimo procedūros prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbia skelbimą apie pirkimą CVP IS, o kai pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos būdu – Muziejus kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).

10. Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) procedūros baigiasi, kai:

10.1. sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jei jo buvo prašoma, arba sudaroma preliminarioji sutartis;

10.2. atmetami visi pasiūlymai;

10.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

10.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nei vienas pasiūlymas;

10.5. baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

10.6. visi tiekėjai atšaukia savo pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

11. Muziejus turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai.

12. Muziejus privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO), jeigu joje galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Šiame punkte numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš CPO gali būti nesilaikoma, kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM).

13. Kiekviena atliekama pirkimo procedūra patvirtinama toliau nurodomais dokumentais:

13.1. jei pirkimas vykdomas žodžiu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai;

13.2. jei pirkimas vykdomas raštu, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra susirašinėjimo informacija, įskaitant skelbimą apie pirkimą (jei pirkimas buvo skelbiamas) ir kitus pirkimo dokumentus, protokolai (fiksuojantys Komisijos sprendimus ar surašomi derybų ar susitikimų su tiekėjais atveju), taip pat sudaryta sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai.

         14. Komisija, pirkimo organizatorius pirkimo sutartis rengia vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis. Sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų ) (be PVM).

15. Muziejus CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka pateikia per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimą, ataskaitą. Ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

 

 

III. PIRKIMO VYKDYMAS. SKELBIAMA APKLAUSA.

 

16. Skelbiama apklausa atliekama CVP IS priemonėmis, užpildant skelbimą apie pirkimą.

17. Pirkimas skelbiamos apklausos būdu gali būti vykdomas visais atvejais (net kai Aprašas leidžia rinktis paprastesnį pirkimo būdą).

18. Parengiami pirkimo dokumentai. Juose turi būti nurodyta prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai, techninė specifikacija, pirkimo sutarties projektas. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių. Jie rengiami lietuvių kalba.

19. Nustatomas pasiūlymų pateikimo terminas. Minimalus pasiūlymų pateikimo terminas – 3 darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo CVP IS dienos. Nustatant pasiūlymo pateikimo terminą, turi būti atsižvelgiama į laiką, reikalingą Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimui paskelbti (1 darbo diena).

20. Paskelbiamas skelbimas apie pirkimą.

21. Jei gauta paklausimų dėl pirkimo dokumentų, teikiami pirkimo dokumentų paaiškinimai ar patikslinimai.

22. Susipažįstama su pasiūlymais: suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, atveriami CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymai.

23. Įvertinami gauti pasiūlymai.

24. Sudaroma pasiūlymų eilė.

25. Sudaroma pirkimo sutartis.

 

 

IV. PIRKIMO VYKDYMAS. NESKELBIAMA APKLAUSA.

 

26. Neskelbiama apklausa atliekama apklausiant pasirinktą skaičių tiekėjų.

27. Atliekama žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, rinkos analizė (vertinama internete tiekėjų skelbiama informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kitaip)) arba raštu (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis).

28. Atvejai, kuriais atliekama neskelbiama apklausa:

28.1. Numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM).

28.2. Pirkime, apie kurį buvo skelbta, nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų arba visos pateiktos paraiškos ar pasiūlymai yra netinkami, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos.

28.3. Dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina ypač skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų.

28.4. Perkamos prekės ir paslaugos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.

28.5. Perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai.

28.6. Perkamos prekės iš valstybės rezervo.

28.7. Perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis.

28.8. Perkamos dirbančių darbuotojų mokymo ir konferencijų paslaugos.

28.9. Perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių, taip pat jų pasitelkiamų ekspertų, valstybės institucijų kontrolės veiklai reikalingų ekspertų teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos.

28.10. Perkamos valstybės iždo funkcijoms vykdyti reikalingos finansinės ir finansinės informacijos teikimo paslaugos.

28.11. Perkamos keleivių pervežimo, nakvynės ir kitos su tarnybine komandiruote susijusios paslaugos, kai jos įsigyjamos iš tiesioginio paslaugos teikėjo.

29. Rengiami pirkimo dokumentai.

30. Kreipiamasi į tiekėją (-us) žodžiu ar raštu. Jei kreipiamasi raštu – nurodomas pasiūlymų pateikimo terminas. Jis nustatomas toks, kad tiekėjui pakaktų laiko parengti pasiūlymą.

31. Susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra gali nevykti – tokiu atveju patikrinama, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir ar tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

32. Jei buvo numatyta, kad pirkimo metu bus deramasi – vykdomos derybos.

33. Priimamas sprendimas dėl laimėtojo. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius.

34. Suinteresuotieji dalyviai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuojami apie procedūros rezultatus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies reikalavimais, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.

35. Su tiekėju, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaroma pirkimo ar preliminarioji sutartis.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimų priėmimo, derybų ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. Preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų vykdymu susiję dokumentai – ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo. Visi nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

37. Atvejais, nepaminėtais šiame Apraše, vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymo bei Mažos vertės pirkimų aprašo (2017-06-28 ĮSAK NR. 1S-97) nuostatomis.

 

 

PRIEDAI:

  1. Tiekėjų apklausos pažyma;
  2. Mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas;
  3. Pirkimų planas;
  4. Pirkimo paraiška- užduotis;
  5. Pasiūlymo forma;
  6. Nešališkumo deklaracija;
  7. Konfidencialumo pasižadėjimas.

 

______________­­­­­­­­­­­­­­­­____

 

 

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

mažos vertės viešųjų pirkimų aprašo

          1 priedas

 

                                                           

TIEKĖJŲ (RANGOVŲ) APKLAUSOS PAŽYMA

 

20__-__-__ Nr. __________

 

Telšiai

Pirkimų organizatorius: ________________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

Pirkimo objekto pavadinimas:

 

  Informacija apie tiekėjus ir jų pasiūlymus:

Eil. Nr.

Tiekėjai, į kuriuos buvo kreiptasi dėl perkamo objekto

Pasiūlymo kaina (Lt) ir kitos svarbios aplinkybės

Subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai ir, jei žinoma, jų pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jei kreiptasi tik į vieną tiekėją, privaloma nurodyti:)

            Vadovaujantis ........................................................................................................... direktoriaus 20...-.....-..... įsakymu Nr. ..... patvirtintų .................................................................... .................................. supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ........... punktu(-ais) buvo kreiptasi tik į vieną tiekėją.

(nurodomos aplinkybės) ........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

1. NUSTATAU pasiūlymų eilę:

Eil. Nr.

Dalyvis

Pasiūlymo kaina (Lt)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NUSTATAU, kad laimėjo dalyvio ................................................................................... pasiūlymas.

3. NUTARIU pirkimo sutartį sudaryti su dalyviu ........................................................................................................... .

Pirkimų organizatorius                        __________________                                                  ________________                                                                                    (vardas, pavardė)                                                                      (parašas)                                                                                        

 

 

 

 

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

mažos vertės viešųjų pirkimų aprašo

                                                                                                   2 priedas

 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

EEil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

kBVŽP kodas

Tiekėjo su kuriuo sudaryta sutartis pavadinimas

Sąskaitos- faktūros/

Sutarties vertė, EUR( be PVM)

Sąskaitos- faktūros/ sutarties Nr.

 Sąskaitos- faktūros/ sutarties sudarymo

data

Taikytas pasirinktas pirkimo būdas, ar kita su pirkimu susijusi informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

 

 

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

mažos vertės viešųjų pirkimų aprašo                                                                                                  

                        3 priedas 

 

                            ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS

                                                                                       

 

20..... m. PIRKIMŲ PLANAS (SUVESTINĖ)

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas

BVPŽ kodas

Numatomas kiekis, apimtis

Numatoma pirkimo vertė Eur.

Numatoma pirkimo pradžia

Sutarties trukmė

Pirkimo vykdytojas

Numatomas pirkimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Alka”

direktorės 2016 m. vasar

 

 

 

 

 

io 10 d.

                                                                                       Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

mažos vertės viešųjų pirkimų aprašo                                                                                                   

                                                                                                  4  priedas

 

PIRKIMO PARAIŠKA – UŽDUOTIS

Data Nr._

 

 

Pirkimo iniciatorius

Vardas, pavardė, pareigos

 

Pirkimo pavadinimas (BVŽP kodas)

 

Trumpas pirkimo aprašymas, prekių kiekis, paslaugų ir darbų apimtys

 

Finansavimo šaltinis

 

Numatomas pirkimo būdas

 

 

 

 

Susipažinau :

Pirkimo organizatorius:

13

                                                                                     


Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

mažos vertės viešųjų pirkimų aprašo                                                                                                  

                                                                                                  5  priedas

PASIŪLYMAS
DĖL _____________________________

 

(Data)  Nr.

 

                                                             (Sudarymo vieta)

 

Tiekėjo      pavadinimas      /Jeigu     dalyvauja     ūkio subjektų          grupė,         surašomi          visi          dalyvių pavadinimai/

 

Tiekėjo   adresas   /Jeigu   dalyvauja   ūkio   subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

El. pašto adresas

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). Mes siūlome šias prekes/paslaugas/darbus:

 

EEil. Nr..

Prekių/Paslaugų/Darbų pavadinimas

Kaina be PVM, Eur

PVM, Eur

Kaina su PVM, Eur

1

 

3

4

 

1.

 

 

 

 

 

Iš viso (bendra pasiūlymo kaina):

 

 

 

Siūlomos  prekės/paslaugos/darbai    visiškai  atitinka  pirkimo  dokumentuose  nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

 

EEil.  Nr. r.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

_________________________________________________________________ .

( Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens              (Parašas)        (Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)


                                                                                         Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

mažos vertės viešųjų pirkimų aprašo                                                                                            

                                                                                             6  priedas

 

 

Nešališkumo deklaracijos tipinė forma,

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2017 m. birželio 23 d.

įsakymu Nr. 1S-93

 

(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma)

 

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS

 (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)

 

 

__________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

 

20        m.                             d.  Nr.  

  

Telšiai

 

Būdamas ______________________________________________________________, pasižadu:

                                (viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

3. Man išaiškinta, kad:

3.1. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai;

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose;

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.*

              * Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

                                                                                         _________________________ 

              (pareigos)                              (parašas)                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

mažos vertės viešųjų pirkimų aprašo

                                                                                                  7 priedas                                                                                                

                                                                  

                                                                                                                     

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS

 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

 (Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario, organizatoriaus, eksperto ar kito asmens vardas ir pavardė)

 

 

Viešojo pirkimo komisijos PIRMININKO, nario, pirkimo organizatoriaus, eksperto AR KITO ASMENS

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20 __ m.________________ d.

Šilalė

 

Būdamas viešųjų pirkimų komisijos pirmininku, nariu, pirkimo organizatoriumi, ekspertu ar kitu asmeniu:

1. Pasižadu:

1.1. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (ar) perkančiosios organizacijos interesus;

1.2. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma dirbant Komisijos pirmininku, nariu, pirkimo organizatoriumi, ekspertu  ar kitu asmeniu;

1.3. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas;

2.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kurių Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

2.3. informacija, kurios atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

3. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

 

 

 

                                             ________________________

(Parašas)                                                                                                                                                        (Vardas, pavardė)