Viešųjų pirkimų taisyklės

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

    2011 m. gruodžio 2  d. Nr. V-16

Šilalė

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2010, Nr. 25-1174, Nr. 193-7109; 2011, Nr. 2-36):

    1. T v i r t i n u   Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus Supaprastintų  viešųjų pirkimų taisykles (pridedama).

             2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios  Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2008m. spalio 30  d. Nr. V-17 „ Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus Supaprastintų  viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo “.

 

 Direktorė                                                                                                          Soneta  Būdvytienė   

 

 

 PATVIRTINTA:

Direktorė   Soneta Būdvytienė

2011 m. gruodžio  2 d. įsakymu Nr. 16

 

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus (toliau vadinama Perkančioji organizacija) Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę bei ginčų dėl supaprastintų viešųjų pirkimų sprendimo tvarką.

2. Taisyklių nuostatos suderintos su:

2.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas);

 2.2. Europos Komisijos aiškinamuoju komunikatu dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos (2006/C 179/02);

2.3. kitais privalomo pobūdžio viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;

2.4. rengiant Taisykles atsižvelgta ir į rekomendacinio pobūdžio teisės aktus, tačiau vykdant supaprastintus pirkimus jų taikymas nėra privalomas, jei Perkančioji organizacija mano, kad siūlomos rekomendacijos jai nėra priimtinos ir/ar konkretaus pirkimo atveju rekomendacijų taikymas neįgalins užtikrinti, jog vykdant pirkimą bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas.

3. Taisyklių taikymas, pirmenybė:

3.1. Jei Taisyklės prieštarauja imperatyviems Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, kurie yra privalomi supaprastintiems viešiesiems pirkimams, atliekant procedūras vadovaujamasi imperatyviomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kurios yra privalomos vykdant supaprastintus pirkimus.  

3.2. Jei konkretaus viešojo pirkimo dokumentai nustato kitokias pirkimo procedūras ar kitokią jų vykdymo tvarką, nei nustatyta Taisyklėse, taikant ir aiškinant konkretaus viešojo pirkimo dokumentus, pirmenybė teikiama Taisyklių nuostatoms, išskyrus atvejus, kai Taisyklių nuostata prieštarauja imperatyviems Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams – tokiu atveju pirkimo proceso šalys vadovaujasi ir turi būti orientuotos į tai, kad konkreti situacija, pirkimo dokumentų sąlyga ir panašiai, bus išaiškinta pagal imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kurios yra privalomos vykdant supaprastintus pirkimus.

3.3. Situacijose, kurių šios Taisyklės nereglamentuoja, sprendimai priimami tokie ir veiksmai atliekami taip, kad jais nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai.  

3.4. Vykdant viešuosius pirkimus ir vadovaujantis Taisyklėmis, principas „leidžiama tai, kas nedraudžiama“ netaikomas. 

3.5. Taisyklės netaikomos vykdant Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nurodytus pirkimus. 

3.6. Pirkimus, kuriuos atliekant tiekėjui suteikiama koncesija, reglamentuoja Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas.

4. Perkančioji organizacija užtikrina, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau vadinama CVP IS) priemonėmis (kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas tiekėjams pateikti pasiūlymą), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų Perkančiosios organizacijos visų viešųjų pirkimų, įskaitant ir supaprastintus pirkimus, bendrosios vertės.

5. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Supaprastinti viešieji pirkimai (toliau vadinama - Pirkimai):

5.1.1. pirkimai, kurių viešojo pirkimo vertė yra mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribą, nustatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje;

5.1.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai. Tai yra, supaprastinta pirkimų tvarka gali būti atliekami ir tokie pirkimai, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, tačiau atskirai perkamos pirkimo dalies vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 276 224 Lt (80 000 EUR) perkant paslaugas ar panašias prekes, 3 452 800 Lt (1 000 000 EUR) – perkant darbus, su sąlyga, kad  bendra tokių pirkimo dalių vertė yra ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės;

5.1.3. paslaugų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše pirkimai, nepriklausomai nuo šių paslaugų viešojo pirkimo vertės. Jeigu Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytos paslaugos perkamos kartu su Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio A paslaugų sąraše nurodytomis paslaugomis, kurių vertė didesnė už šio Viešųjų pirkimų įstatymo B paslaugų sąraše nurodytų perkamų paslaugų vertę, viso pirkimo reglamentavimo ypatumai pasirenkami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 ir 7 dalių nuostatomis, kitu atveju – Viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatomis.

5.2. Supaprastintas atviras konkursas – pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, o pasiūlymus pirkimui gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti tiekėjai;

5.3. Supaprastintas ribotas konkursas – pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, paraiškas dalyvauti pirkime gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti kandidatai, o pasiūlymus – tik Perkančiosios organizacijos atrinkti kandidatai;

5.4. Supaprastintos skelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, pasiūlymus turi teisę pateikti visi pirkimu suinteresuoti tiekėjai. Tuo atveju, kai, vykdant pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu, yra ribojamas kandidatų skaičius – paraiškas gali pateikti visi kandidatai, o pasiūlymus – tik Perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai;

5.5. Supaprastintas konkurencinis dialogas – pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai, paraiškas dalyvauti pirkime gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti kandidatai, o pasiūlymus – tik Perkančiosios organizacijos atrinkti kandidatai;

5.6. Supaprastintos neskelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, o Perkančioji organizacija nagrinėja tik tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė Perkančiosios organizacijos motyvuotu sprendimu pasirinktas (pasirinkti) ir pakviestas (pakviesti) tiekėjas (tiekėjai);

5.7. Tiekėjų apklausos būdas – išimtinai vykdant tik mažos vertės pirkimus taikomas pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, o Perkančioji organizacija nagrinėja tik tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė Perkančiosios organizacijos motyvuotu sprendimu pasirinktas (pasirinkti) ir pakviestas (pakviesti) tiekėjas (tiekėjai).

5.8. Pirkimo vykdytojas – Perkančiosios organizacijos darbuotojas, Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas atsakingu už mažos vertės pirkimų vykdymą.

5.9. Tiekėjų apklausos pažyma – mažos vertės pirkimo, atlikto Tiekėjų apklausos būdu, pirkimo procedūras aprašantis dokumentas, kuris pildomas tuo atveju, kai mažos vertės pirkimą Tiekėjų apklausos būdu atliko Pirkimo vykdytojas.  

5.10. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

6. Pagrindiniai pirkimų principai ir jų laikymasis:

6.1. Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją bei vykdant su juo sudarytą pirkimo sutartį, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. 

6.2. Pirkimų tikslas – vadovaujantis Taisyklių reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai Perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

6.3. Vykdydama pirkimus Perkančioji organizacija atsižvelgia į Pasaulio prekybos organizacijos Sutartį dėl viešųjų pirkimų ir trečiųjų šalių tiekėjams taiko tokias pat palankias sąlygas, kokias ji taiko Europos Sąjungos valstybių narių tiekėjams.  

7. Tiekėjai:

7.1. Jei kandidatai arba dalyviai pagal valstybės narės, kurioje jie įsteigti, įstatymus turi teisę teikti tam tikrą paslaugą, tiekti prekę ar atlikti darbus, jų pateikti pasiūlymai neturi būti atmesti remiantis vien tik tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje sudaroma pirkimo sutartis, įstatymus yra reikalaujama, jog jie turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys. Tačiau prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju iš juridinių asmenų gali būti reikalaujama nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties įvykdymą, pavardes ir jų profesinę kvalifikaciją.

7.2. Paraišką arba pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Jeigu tokia grupė nori pateikti paraišką arba pasiūlymą, Perkančioji organizacija iš šios grupės neturi teisės reikalauti, kad ji įgytų tam tikrą teisinę formą, tačiau, Perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą su pasirinkta grupe sudaryti pirkimo sutartį, Perkančioji organizacija iš jos gali reikalauti įgyti tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

8. Konfidencialumas:

8.1. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai, Pirkimo vykdytojas ir kiti asmenys tretiesiems asmenims negali atskleisti tiekėjo Perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią kaip konfidencialią pasiūlyme nurodė tiekėjas. Tokią informaciją visų pirma sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

8.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad atitinkamą pasiūlyme nurodytą informaciją jis turi teisę laikyti konfidencialia informacija. Jei tiekėjas pasiūlyme nenurodė, kad tam tikra informacija yra konfidenciali, arba nepateikė dokumentų, suteikiančių jam teisę atitinkamą informaciją laikyti konfidencialia, pasiūlyme nurodytoji informacija nėra laikoma konfidencialia. Konfidencialia informacija negali būti ir nebus laikoma tokia informacija, kurią viešai skelbti ar tiekėjams (dalyviams) pateikti įpareigoja Viešųjų pirkimų įstatymas, taip pat tokia informacija, kuri, atsižvelgiant į prašomos pateikti informacijos pobūdį konkrečioje situacijoje, negali būti laikoma konfidencialia. Tokiu atveju tas faktas, kad atitinkama informacija tiekėjo pasiūlyme jo paties bus nurodyta kaip konfidenciali, nesukuria pareigos Perkančiajai organizacijai šios informacijos neviešinti, nepriklausomai nuo to, jog tiekėjas kartu su pasiūlymu ir pateiks dokumentus, įrodančius jo teisę nurodytąją informaciją laikyti konfidencialia.

8.3. Dalyvių reikalavimu Perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią, jei yra tenkinamos Taisyklių 8.2. punkte nustatytos sąlygos.

8.4. Dalyvis su kitų dalyvių pasiūlymais supažindinamas Komisijos (Pirkimo vykdytojo) pasirinkta forma. Sprendimą dėl dalyvių supažindinimo su kitų dalyvių pasiūlymais formos Komisija (Pirkimo vykdytojas) priima konkretaus pirkimo atveju po to, kai yra gaunamas dalyvio prašymas supažindinti jį su kitų dalyvių pasiūlymais. Dalyvis su kitų dalyvių pasiūlymais gali būti supažindinamas ir „klausimų-atsakymų“ forma, tai yra, kai dalyvis pateikia jį dominantį klausimą dėl kito dalyvio pasiūlymo, o Perkančioji organizacija pagal dalyvio, kurio atžvilgiu yra pateiktas klausimas, pasiūlyme nurodytą informaciją dalyviui pateikia atsakymą į dalyvį dominantį klausimą dėl kito dalyvio pasiūlymo turinio.

9. Pirkimų planavimas ir pirkimų inicijavimas.

9.1. Perkančioji organizacija pirkimus planuoja ir juos inicijuoja vadovaudamasi Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtinta Perkančiosios organizacijos pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarka.

9.2. Perkančioji organizacija pirkimų planus patvirtina ir juos savo interneto svetainėje bei viešųjų pirkimų suvestinę apie planuojamus pirkimus CVP IS skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.

10. Pirkimo pradžia ir pabaiga:

10.1. Pirkimas prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba gauna Perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą, o kai pirkimas atliekamas supaprastintų neskelbiamų derybų arba tiekėjų apklausos būdu – kai Perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).

10.2. Pirkimas (ar atskiros pirkimo objekto dalies pirkimas) pasibaigia, kai:

10.2.1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas;

10.2.2. atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai;

10.2.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

10.2.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;

10.2.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų. Jei pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo Perkančiosios organizacijos, pirkimas nėra laikomas baigtu ir Perkančioji organizacija privalo tęsti pirkimo procedūrą iki to laiko, kol procedūra Taisyklių ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka bus laikoma baigta;

10.2.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

10.3. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, nepriklausomai nuo to, ar pirkimo procedūros nutraukimo teisė yra ar nėra numatyta pirkimo dokumentuose. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mažos vertės pirkimo procedūras. Nuostata, kad nutraukiant pirkimo procedūras yra būtina gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d. 

11. Rezervuota teisė dalyvauti supaprastintuose viešuosiuose pirkimuose:

11.1. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas, išskyrus atvejus, kai Perkančiajai organizacijai reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka.

11.2. Pirkimo dokumentuose ir skelbime apie pirkimą (jei apie pirkimą skelbiama viešai) turi būti pažymėta, kad pirkime gali dalyvauti tik šioje dalyje nurodyti tiekėjai, ir turi būti reikalaujama pagrįsti, kad tiekėjo įmonė atitinka Taisyklių 11.1. punkto reikalavimus (pasiūlyme turi būti pateiktas kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ar tiekėjo patvirtinta deklaracija).

12. Pirkimų įgaliojimų suteikimas kitai organizacijai:

12.1. Perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Tam ji privalo įgaliotajai organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. Įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

12.2. Įgaliotoji Perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal įgaliojimą davusios Perkančiosios organizacijas pasitvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.

12.3. Už Perkančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako Perkančioji organizacija, o už šių užduočių įvykdymą – įgaliotoji organizacija. Už pirkimo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą yra atsakinga įgaliojimą davusi Perkančioji organizacija.

13. Centralizuoti pirkimai:

13.1. Perkančioji organizacija taip pat gali įsigyti prekių, paslaugų ar darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją.

13.2. Laikoma, kad Perkančioji organizacija, pirkdama prekių, paslaugų ar darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, jeigu jų laikėsi centrinė perkančioji organizacija.

14. Viešojo pirkimo komisija ir Pirkimo vykdytojas. Pirkimų dokumentavimas.

14.1. Perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti sudaro Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija) ir nustato jai užduotis bei suteikia visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti.

14.2. Perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir jiems atlikti turi teisę įgalioti kitą organizaciją. Tokiu atveju Taisyklių 14.1. punkte nurodytus veiksmus atlieka įgaliotoji organizacija

14.3. Komisija sudaroma vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu.

14.3. Mažos vertės pirkimus vykdo Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas Pirkimo vykdytojas (-ai). Mažos vertės pirkimus, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra didesnė kaip 25 000 Lt, atlieka Komisija.

14.4. Perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą atlikti Komisijai ar Pirkimo vykdytojui neatsižvelgdamas į Taisyklių 14.3. punkto nuostatas. Toks sprendimas turi būti išreikštas rašytine forma, nepriklausomai nuo to, ar pirkimą bus pavesta atlikti Komisijai ar Pirkimo vykdytojui.  

14.5. Komisijos sprendimai priimami posėdžiuose. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

14.6. Komisijos priimti sprendimai ir atlikti veiksmai yra protokoluojami Komisijos posėdžių protokoluose.

14.7. Pirkimo vykdytojo atlikti veiksmai ir procedūros aprašomos Taisyklių 49.15. punkte nustatyta tvarka.

15. Bendravimas ir keitimasis informacija:

15.1. Perkančioji organizacija ir tiekėjai gali bendrauti tarpusavyje bei keistis informacija paštu arba per kurjerį, faksu, elektroninėmis priemonėmis pagal Taisyklių 15.5-15.7 punktų  nuostatas, telefonu – esant Taisyklių 15.9 ir 15.11 punktuose nurodytoms aplinkybėms, kitais būdais žodine forma – esant Taisyklių 15.12.-15.13. punktuose nurodytoms aplinkybėms, arba nurodytų būdų deriniu – taip, kaip pasirenka Perkančioji organizacija.

15.2. Bendraujant tarpusavyje ir keičiantis informacija duomenys perduodami taip, kad būtų užtikrinamas jų vientisumas, išsaugomas pasiūlymų konfidencialumas. Taip pat būtina užtikrinti, kad Perkančioji organizacija su pasiūlymų turiniu (projekto konkurso vertinimo komisija – su planu ir projektu) galėtų susipažinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui.

15.3. Taisyklių 15.2. punkto reikalavimas netaikomas vykdant mažos vertės pirkimus, todėl vykdant mažos vertės pirkimus pasiūlymai gali būti pateikiami žodine forma, faksu ar įprastu elektroniniu paštu.

15.4. Bendravimo būdai turi būti visuotinai prieinami ir netrukdyti tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose.

15.5. Priemonės, naudojamos bendraujant elektroniniu būdu, ir jų techninės charakteristikos turi būti nediskriminuojančios, visuotinai prieinamos ir suderintos su visuotinai naudojamomis informacinės ir ryšių technologijos priemonėmis.

15.6. Elektroniniams prietaisams, skirtiems pasiūlymams perduoti ir priimti, ir elektroniniams prietaisams, skirtiems paraiškoms priimti, taikomi šie reikalavimai:

15.6.1. suinteresuotoms šalims turi būti prieinama informacija apie reikalavimus, būtinus paraiškoms ir pasiūlymams pateikti elektroniniu būdu, įskaitant ir kodavimą. Be to, prietaisai paraiškoms ir pasiūlymams priimti elektroniniu būdu turi atitikti Taisyklių 15.7. punkto reikalavimus;

15.6.2. elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus;

15.6.3. dalyviai (kandidatai) įsipareigoja iki pasiūlymų (paraiškų) pateikimo termino pabaigos pateikti kvalifikaciją rodančius dokumentus, sertifikatus ir deklaracijas, kurių elektroninės formos neturi.

15.7. Elektroniniai prietaisai, skirti paraiškoms, pasiūlymams, pareiškimams dėl kvalifikacijos įvertinimo ar planams ir projektams priimti, naudojant technines priemones ir taikant atitinkamas procedūras turi užtikrinti, kad:

15.7.1. teikiamų paraiškų, pasiūlymų, pareiškimų dėl kvalifikacijos įvertinimo ar planų ir projektų elektroninis parašas atitiktų Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus;

15.7.2. būtų galima nustatyti paraiškų, pasiūlymų, pareiškimų dėl kvalifikacijos įvertinimo ar planų ir projektų pateikimo tikslų laiką ir datą;

15.7.3. būtų tinkamai užtikrinta, kad iki nustatyto termino niekas negalėtų peržiūrėti informacijos, pateiktos laikantis šioje dalyje nustatytų reikalavimų;

15.7.4. pažeidus tokį naudojimosi informacija draudimą, būtų įmanoma tiksliai nustatyti Taisyklių 15.7.3. punkto reikalavimo pažeidimą;

15.7.5. tik įgalioti asmenys galėtų nustatyti arba pakeisti datas, kada galima būtų pirmą kartą peržiūrėti gautus duomenis;

15.7.6. skirtinguose procedūrų etapuose visi pateikti duomenys būtų peržiūrimi tik vienu metu ir tik įgaliotų asmenų;

15.7.7. tik suderintais ir tuo pat metu atliekamais įgaliotų asmenų veiksmais po nustatyto termino būtų sudaroma galimybė susipažinti su gautais duomenimis;

15.7.8. gauti ir remiantis šiais reikalavimais peržiūrėti duomenys turi būti prieinami tik asmenims, įgaliotiems su tokiais duomenimis susipažinti.

15.8. Taisyklių 15.5.-15.7. punktų reikalavimai netaikomi vykdant mažos vertės pirkimus, todėl vykdant mažos vertės pirkimus pasiūlymai gali būti perduodami ir priimami įprastu elektroniniu paštu ar faksu, ar kitais elektroniniais prietaisais, nesilaikant aukščiau nustatytų reikalavimų.

15.9. Prašymas, tai yra, tiekėjo pageidavimas dalyvauti pirkimo procedūroje, Perkančiajai organizacijai neteikiama, išskyrus atvejus, kai tokio dokumento pateikimo reikalauja Perkančioji organizacija ir toks reikalavimas yra nurodytas vykdomo pirkimo dokumentuose – skelbime apie pirkimą. Prašymą dalyvauti pirkime tiekėjas turi teisę pateikti ir telefonu, tačiau jos patvirtinamas raštu turi būti pateiktas iki nustatyto paraiškų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę reikalauti, kad faksu pateikti prašymai dalyvauti pirkime būtų patvirtinti pakartotinai atsiunčiant juos paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Toks reikalavimas nurodomas skelbime apie pirkimą. Skelbime taip pat turi būti nurodyta vėliausia tokio patvirtinimo pateikimo data.

15.10. Kai pirkimas vykdomas su išankstine kvalifikacine atranka, paraiška yra laikomas dokumentas, kuriame tiekėjas pateikia savo kvalifikacinius duomenis. Tokiu atveju paraiškos Perkančiajai organizacijai teikiamos tik raštu – taip, kaip pirkimo dokumentuose nurodo Perkančioji organizacija.

15.11. Informacija tiekėjui apie pirkimo sąlygas ir pasiūlymas Perkančiajai organizacijai gali būti perduodamas telefonu tik tuo atveju, kai yra vykdomas mažos vertės pirkimas.

15.12. Informacija tiekėjui apie pirkimo sąlygas ir pasiūlymas Perkančiajai organizacijai gali būti pateikiamas žodžiu ir kitu būdu, nei nustatyta Taisyklių 15.11. punkte – pavyzdžiui, vykdant mažos vertės pirkimą Pirkimo vykdytojui ir tiekėjo atstovui bendraujant betarpiškai įsigyjamos prekės prekybos vietoje ir panašiai.

15.13. Tiekėjo pasiūlymas Perkančiajai organizacijai yra laikomas perduotu žodžiu (pagal nutylėjimą), kai tiekėjas informaciją apie siūlomas pirkimo sąlygas yra viešai paskelbęs savo interneto tinklalapyje, spaudoje ar kitose masinės informacijos priemonėse. Tokia pasiūlymo pateikimo forma yra galima vykdant mažos vertės pirkimus. 

16. Pirkimo sutartis:

16.1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis bus sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį.

16.2. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei Tiekėjo pateikta Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta deklaracija (Tiekėjo sąžiningumo deklaracija) yra melaginga, arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba ūkio subjektų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

16.3. Taisyklių 16.2. punktas, ta apimtimi, kuria yra nustatyta, jog laimėtojui atsisakius sudaryti pirkimo sutartį Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tam dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, vykdant mažos vertės pirkimus yra neprivalomas.      

16.4. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Šis reikalavimas yra privalomas ir vykdant mažos vertės pirkimus, išskyrus Taisyklių 16.5. punkte numatytą išimtį.

16.5. Taisyklių 16.4. punkto reikalavimas neprivalomas vykdant mažos vertės pirkimus, todėl atlikus mažos vertės pirkimą ir sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju, jo pateikto pasiūlymo kaina gali būti mažinama, jei tiekėjas sutinka kainą sumažinti, tačiau negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme ar derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme nustatytos visos kitos pirkimo sąlygos, ypač pirkimo sąlygos, susijusios su pirkimo objekto aprašymu.

16.6. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Teisinės formos reikalavimai turi būti nustatyti pirkimo dokumentuose. Jeigu Perkančioji organizacija, parinkdama teisinę formą, reikalauja, kad ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, įsteigtų juridinį asmenį, ji pirkimo sutartį sudaro su šių ūkio subjektų įsteigtu juridiniu asmeniu. Ūkio subjektai, įsteigę juridinį asmenį, privalo laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su pirkimo sutarties sąlygų įvykdymu. Tai turi būti nurodyta ir pirkimo dokumentuose.

16.7. Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaroma atlikus mažos vertės pirkimą, turi būti nustatyta:

1) sutarties šalių teisės ir pareigos;

2) perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;

3) kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;

4) atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

5) prievolių įvykdymo terminai;

6) prievolių įvykdymo užtikrinimas;

7) ginčų sprendimo tvarka;

8) sutarties nutraukimo tvarka;

9) sutarties galiojimas;

10) jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, – jai būdingos nuostatos;

11) subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka.

16.8. Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

16.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 6 punkte nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikia, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 10 000 Lt.

16.10. Sutarties sąlygų keitimas, kai konkreti sutarties sąlyga yra keičiama sutartyje nustatyta tvarka ir sutartyje yra įvardinti konkretūs atvejai, kai tokia sutarties sąlyga gali būti pakeista, yra laikomas ne sutarties sąlygų keitimu, o sutarties sąlygų vykdymu, todėl šiais atvejais Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl sutarties sąlygos keitimo yra neprivalomas visais atvejais, nepriklausomai nuo sutarties vertės.

16.11. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė sutarties sudarymo atidėjimo terminas – 15 kalendorinių dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.

16.12. Tuo atveju, kai tiekėjas dėl priimtų sprendimų ar atliktų veiksmų Perkančiajai organizacijai pateikia pretenziją ir Perkančioji organizacija priima sprendimą ją nagrinėti, pirkimo sutartis negali būti sudaryta anksčiau, nei pasibaigs terminas ieškiniui dėl priimto sprendimo dėl pretenzijos pateikti. Jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, pirkimo sutartis negali būti sudaroma anksčiau, nei pasibaigs terminas ieškiniui pateikti, kuris skaičiuojamas nuo sekančios dienos, kai Perkančioji organizacija vėliausiai turėjo tiekėjui išsiųsti pranešimą apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos. Šių sąlygų Perkančioji organizacija privalo laikytis ir tuo atveju, kai baigėsi sutarties sudarymo atidėjimo terminas, nurodytas Taisyklių 16.11. punkte.

16.13. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:

  1. vienintelis suinteresuotas dalyvis ir yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra kitų suinteresuotų dalyvių ar kandidatų;

  2. pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu, o jei Perkančioji organizacija atlieka pirkimą kaip Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta Perkančioji organizacija, ir tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu;

3) supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 10 000 Lt.

16.14. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių metu sudaromos sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 10 000 Lt.

17. Pirkimų ataskaitos:

17.1. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti kiekvieno pirkimo, reglamentuojamo Taisyklių, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, procedūrų ataskaitą. Ši ataskaita pateikiama ir tuo atveju, kai perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytos paslaugos, nepriklausomai nuo paslaugų viešojo pirkimo vertės.

17.2. Pirkimo procedūrų ataskaita pateikiama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą formą CVP IS priemonėmis.

17.3. Pirkimo procedūrų ataskaita neteikiama, kai pirkimas buvo atliktas pagal sudarytą preliminariąją sutartį arba buvo atliktas mažos vertės pirkimas.

17.4. Pirkimo procedūrų ataskaita, kai ji privalo būti teikiama, pildoma dalimis CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais ir baigiama pildyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirkimui.

17.5. Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą (toliau vadinama pirkimų ataskaita). Pirkimų ataskaitoje Perkančioji organizacija taip pat pateikia duomenis apie visus per kalendorinius metus atliktus pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Pirkimų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

17.6. Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikia kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitą, išskyrus ataskaitą, sudarytą atliekant mažos vertės pirkimus ar atliekant pirkimus pagal sudarytą preliminariąją sutartį, ne vėliau kaip per 14 dienų, įvykdžius ar nutraukus pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį).

17.7. Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita rengiamos ir elektroninėmis priemonėmis pateikiamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas formas ir reikalavimus.

17.8. Ataskaitos, išskyrus konfidencialią informaciją, skelbiamos Perkančiosios organizacijos tinklalapyje.

18. Dokumentų saugojimas:

Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.

 

II SKYRIUS

supaprastintų pirkimų PASKELBIMAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ būdai, jų vykdymo tvarka

 

PIRMASIS SKIRSNIS

supaprastintų pirkimų PASKELBIMAS

 

19. Pirkimų paskelbimas

19.1. Perkančioji organizacija skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus Taisyklių 19.2. punkte numatytus atvejus.

19.2. Apie supaprastintą pirkimą viešai gali būti neskelbiama, kai:
            19.2.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
            19.2.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

 19.2.3. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;    

 19.2.4. mažos vertės pirkimai atliekami Tiekėjų apklausos būdu;

 19.2.5. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

19.2.6. kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;
             19.2.7. prekių ir paslaugų, skirtų Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybėms prie tarptautinių organizacijų, kariniams atstovams ir specialiesiems atašė, pirkimams, atliekamiems užsienio šalyse;
             19.2.8. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;
             19.2.9. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;
             19.2.10. perkamos prekių biržoje kotiruojamos prekės;
             19.2.11. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

19.2.12. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

19.2.13. prekės perkamos iš valstybės rezervo.

19.2.14. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

19.2.15. perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

19.2.16. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;

19.2.17. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

19.2.18. perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos.

19.2.19. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

19.2.20. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

19.3. Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka privalo paskelbti informacinį pranešimą apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (SK-5 forma), kai apie pirkimą viešai neskelbiama dėl vienos ar kelių iš žemiau išvardintų priežasčių:

19.3.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;

19.3.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

19.3.3. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

19.3.4. kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;

19.3.5. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

19.3.6. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

19.3.7. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

19.3.8. prekės perkamos iš valstybės rezervo;

19.3.9. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

19.3.10. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos

19.3.11. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos

19.4. Reikalavimas paskelbti informacinį pranešimą netaikomas, jei apie pirkimą viešai neskelbiama esant Taisyklių 19.3.1-19.3.11. punktuose nurodytoms priežastims, jei atliekamas pirkimas yra laikomas mažos vertės pirkimu ir jis bus vykdomas Tiekėjų apklausos būdu.

20. Pirkimų skelbimai:

20.1. Skelbimą apie supaprastintą pirkimą, išskyrus skelbimą apie mažos vertės pirkimą, ir informacinį pranešimą apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą, Perkančioji organizacija pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai , o ši juos perduota skelbti ir paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nurodytuose šaltiniuose.  

20.2. Skelbimai ir informaciniai pranešimai gali būti papildomai skelbiami Perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis, tačiau jis negali būti paskelbtas anksčiau, nei bus paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytuose šaltiniuose.

20.3. Perkančioji organizacija, sudariusi pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, ne vėliau kaip per 48 dienas po pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo privalo pateikti skelbimą apie sudarytą sutartį Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka. Kitais atvejais atlikus supaprastintą pirkimą skelbimas dėl sutarties sudarymo nėra skelbiamas.

20.4. Skelbimai Viešųjų pirkimų tarnybai teikiami elektroninėmis priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

20.5. Skelbimas spausdinamas Perkančiosios organizacijos pasirinkta kuria nors oficialia Europos Sąjungos kalba ir tik šis tekstas laikomas autentišku.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ būdai

 

21. Supaprastintų pirkimų būdai ir jų pasirinkimo tvarka:

21.1. Supaprastintus pirkimus Perkančioji organizacija turi teisę vykdyti supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų, supaprastinto konkurencinio dialogo, supaprastintų neskelbiamų derybų ir tiekėjų apklausos būdais.

21.2. Perkančioji organizacija pirkimams atlikti gali taikyti ir kitas procedūras – dinaminę pirkimo sistemą, elektroninį aukcioną ir projekto konkursą. Šios procedūros, jei jos pasirenkamos, atliekamos atitinkamai Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriaus VII ir VIII skirsnių nustatyta tvarka. 

21.3. Supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų ir supaprastinto konkurencinio dialogo pirkimo būdus Perkančioji organizacija gali taikyti visais atvejais.

21.4. Supaprastintų neskelbiamų derybų būdą Perkančioji organizacija gali taikyti visais Taisyklių 19.2.1.-19.2.20. punktuose nustatytais atvejais

21.5. Tiekėjų apklausos būdą Perkančioji organizacija gali taikyti tik tuo atveju, kai yra atliekamas mažos vertės pirkimas, tai yra, kai:

21.5.1. prekių ar paslaugų viešojo pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų viešojo pirkimo vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);

21.5.2. jei prekių ar paslaugų viešojo pirkimo vertė yra didesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų viešojo pirkimo vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), tačiau perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kurių bendra vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ar ne didesnė kaip 1,5 procento bendros visų pirkimo dalių vertės perkant darbus.

TREČIASIS SKIRSNIS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, PASIŪLYMŲ GALIOJIMO TERMINAI IR PASIŪLYMO GALIOJIMO BEI SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS, INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO REZULTATUS

 

22. Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas:

22.1. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ir/ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai.

22.2. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams negali dirbtinai riboti konkurencijos, jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu Perkančioji organizacija joms privalo pateikti nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir pasirinktų atitinkamų jų reikšmių pagrindimą.

22.3. Konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas Perkančiajai organizacijai privalo įrodyti, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Perkančioji organizacija neturi teisės niekaip riboti šios tiekėjo galimybės, ypatingai neturi teisės nustatyti kokių nors apribojimų dėl kitiems ūkio subjektams pavedamos atlikti darbų dalies ir/ar vykdyti paslaugų ar prekių tiekimo apimties.

22.4. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus.

22.5. Jeigu dalyvis (kandidatas) pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti, kad dalyvis (kandidatas) šiuos duomenis per Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą papildytų arba paaiškintų. Perkančioji organizacija neturi pareigos ir teisinio pagrindo prašyti, kad dalyvis (kandidatas) papildomai pateiktų kvalifikaciją įrodančius dokumentus, jei dalyvis (kandidatas) kartu su pasiūlymu iš viso nepateikė tam tikrų jo kvalifikaciją įrodančių dokumentų, kuriuos dalyvis (kandidatas) turėjo pateikti kartu su pasiūlymu. 

22.6. Perkančioji organizacija atmeta dalyvio (kandidato) pasiūlymą (paraišką), jeigu dalyvio (kandidato) kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių reikalavimų jo kvalifikacijai arba jei dalyvis (kandidatas) Perkančiosios organizacijos prašymu per nurodytą terminą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

22.7. Dalyvių (kandidatų) kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą (paraišką) pateikusio dalyvio (kandidato) kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl dalyvio (kandidato) kvalifikacijos įvertinimo dienos, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai (kandidatai), kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

22.8. Siekdama sumažinti administracinę naštą pasiūlymų nagrinėjimo metu, Perkančioji organizacija turi teisę netikrinti dalyvio (kandidato) kvalifikacijos ir/ar neprašyti, kad dalyvis (kandidatas) patikslintų su kvalifikacinių duomenų pateikimu susijusius trūkumus, jeigu Perkančioji organizacija pasiūlymo nagrinėjimo metu nustato tokių pateikto pasiūlymo neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams, kurie pasiūlymo nagrinėjimo metu negali būti pašalinti ir sąlygoja būtinybę pateiktą pasiūlymą atmesti nepriklausomai nuo to, ar dalyvio (kandidato) kvalifikacija bus ar nebus pripažinta tinkama. Taikydama šią išlygą Perkančioji organizacija turi įvertinti, kad esant tam tikroms aplinkybėms ji ateityje negalės pasinaudoti Taisyklių 19.2.2. punkte numatyta galimybe pakartotinį pirkimą vykdyti apie jį viešai neskelbiant. 

22.9. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytais atvejais, kai vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (tokia procedūra atliekama iki pasiūlymų eilės sudarymo).

22.10. Visi kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams yra laisvai pasirenkami, išskyrus Taisyklių 23.1. punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą, kurį Perkančioji organizacija privalo taikyti visais atvejais, kai tiekėjų kvalifikacija yra tikrinama, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimas vykdomas tiekėjų apklausos būdu (mažos vertės pirkimai) arba pirkimas vykdomas apie jį viešai neskelbiant esant kitiems pagrindams, nepriklausomai nuo pasiūlymus kviečiamų pateikti tiekėjų skaičiaus.

23. Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime:

23.1. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jei tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

23.2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali, tačiau neprivalo, nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas:

23.2.1. jam iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

23.2.2. jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

23.2.3. fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinis asmuo, dėl kurio per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus Taisyklių 23.1. punkte išvardytas veikas;

23.2.4. yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

23.2.5. nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus;

23.2.6. nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus;

23.2.7. apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

23.2.8. yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

23.4. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas įrodytų, jog Taisyklių 23.2.1.-23.2.3. punktuose ir 23.2.5.-23.2.6. punktuose  nustatytų aplinkybių nėra, kaip pakankamą įrodymą priima teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

23.5. Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jei informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės, nei Perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas.

23.6. Jeigu tiekėjas negali pateikti Taisyklių 23.1. ir 23.2. punkte nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami, arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų Taisyklių 23.1. ir 23.2.1.-23.2.3. punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, o Taisyklių 23.2.1. punkte nurodytais atvejais, kai tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs veiklos, Taisyklių 23.2.2. punkte nurodytu atveju, kai nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, ir Taisyklių 23.2.4. bei 23.2.8. punktuose nurodytais atvejais – ir laisvos formos tiekėjo deklaracija.

24. Kandidatų ir dalyvių teisė verstis veikla:

24.1. Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Teisę verstis tokia veikla kandidatas ar dalyvis gali įrodyti pateikdamas profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymas, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią kandidato ar dalyvio teisę verstis atitinkama veikla.

24.2. Paslaugų pirkimo atveju, jei kandidatai arba dalyviai, norėdami teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje, turi turėti tam tikrą leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariais, Perkančioji organizacija gali pareikalauti iš jų tokių leidimų arba narystės įrodymų.

25. Kandidatų ir dalyvių ekonominė ir finansinė būklė:

25.1. Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimus dalyvių (kandidatų) ekonominei ir finansinei būklei ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę dalyvio (kandidato) būklę apibūdinančius dokumentus:

25.1.1. atitinkamas banko pažymas arba, jei reikia, atitinkamus įrodymus, kad kandidatas ar dalyvis yra apsidraudęs nuo profesinės rizikos;

25.1.2. paskutinių finansinių metų įmonės balansą ar jo išrašą, jei šalyje, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymai reikalauja skelbti balansą;

25.1.3. daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios kandidato ar dalyvio įmonės pažymą apie visos veiklos pajamas ar, jei reikia, pažymą apie pajamas, gautas iš konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jei ši informacija turima.

25.2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kokius Taisyklių 25.1. punkte nurodytus ar kitus dokumentus turi pateikti tiekėjai, kad įrodytų, jog jų ekonominė ir finansinė būklė atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

25.3. Jeigu dalyvis (kandidatas) dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitokius Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad jo ekonominė ar finansinė būklė atitinka keliamus reikalavimus.

26. Kandidatų ir dalyvių techninis ir profesinis pajėgumas:

26.1. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą Taisyklių 23 straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai. Šiais įrodymais gali būti:

26.1.1. per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai; pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti; prireikus Perkančioji organizacija tokias pažymas gali gauti tiesiai iš užsakovų;

26.1.2. pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų prekių ar suteiktų paslaugų sąrašus, nurodant prekių ar paslaugų bendras sumas, datas ir prekių ar paslaugų gavėjus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne. Įrodymui apie prekių patiekimą ar paslaugų suteikimą kandidatai ar dalyviai pateikia: jei gavėjas buvo Perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne Perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – kandidato ar dalyvio deklaraciją;

26.1.3. susijusių su pirkimu technikos specialistų ir techninių organizacijų, nepaisant jų pavaldumo kandidatui ar dalyviui, ypač atsakingų už kokybės kontrolę, o darbų pirkimo atveju – tų technikos specialistų ir techninių organizacijų, kuriuos rangovas kvies atlikti darbus, apibūdinimą;

26.1.4. prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo įrangos ir priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti, ir galimybių atlikti studijas ir tyrimus aprašymą;

26.1.5. jeigu reikalingos prekės ar paslaugos yra sudėtingos arba jeigu jos išimtiniais atvejais skirtos ypatingiems tikslams, – patikrinti kandidato ar dalyvio prekių gamybos pajėgumų ar paslaugų teikimo technines galimybes ir, jei reikia, galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus bei jo turimas priemones kokybei įvertinti, kuriomis jis naudosis. Tikrina Perkančioji organizacija arba jos vardu šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, kompetentinga oficiali institucija;

26.1.6. paslaugų teikėjo ar rangovo personalo ir (ar) jų vadovaujančio personalo, ypač asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą ar darbų atlikimą, išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos apibūdinimą;

26.1.7. perkant darbus ar paslaugas, kai yra reikalinga, aplinkosaugos vadybos priemonių, kurias ūkio subjektas galės taikyti vykdydamas sutartį, apibūdinimą;

26.1.8. pažymą apie paslaugų teikėjo ar rangovo darbuotojų vidutinį metinį skaičių ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus;

26.1.9. pažymą apie paslaugų teikėjo arba rangovo sutarčiai vykdyti turimus įrankius, įrenginius ir technines priemones;

26.1.10. pažymą apie paslaugų apimtis, kurioms atlikti paslaugų teikėjas ketina pasitelkti subteikėjus;

26.1.11. prekių pavyzdžius, aprašymus, nuotraukas, kurių autentiškumą perkančiosios organizacijos pageidavimu kandidatas ar dalyvis turi patvirtinti;

26.1.12. oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotas pažymas, kurios liudija, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus. Perkančioji organizacija turi pripažinti valstybėse narėse akredituotų kompetentingų įstaigų išduotas prekių, paslaugų ar darbų kokybę patvirtinančias pažymas;

26.1.13. Tiekėjo laisvos formos deklaraciją, kad Tiekėjas sutartis su ankstesniais užsakovais vykdė tinkamai, laiku ir laikydamasis kitų sudarytų sutarčių sąlygų.

26.2. Perkant prekes, kurias numatoma atvežti į vietą ir įrengti, tiekėjo sugebėjimai suteikti tokias paslaugas arba atlikti įrengimo bei kitus darbus gali būti įvertinti atsižvelgiant pirmiausia į jo kvalifikaciją, našumą, patirtį ir patikimumą.

27. Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartai:

27.1. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad dalyvis (kandidatas) pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose nurodo kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Perkančioji organizacija pripažįsta tik lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų, bei priima kitus pagal savo statusą nepriklausomų sertifikavimo įstaigų išduotiems sertifikatams lygiaverčius dalyvių (kandidatų) pateiktus kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.

27.2. Jei pirkdama paslaugas ar darbus Perkančioji organizacija reikalautų pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos standartų, ji pirkimo dokumentuose nurodo Europos Bendrijos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos standartą, pagrįstą atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios įstaigos, atitinkančios Europos Bendrijos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų įstaigų bei priima ir pripažįsta kitas, pagal savo statusą nepriklausomų sertifikavimo įstaigų išduotiems sertifikatams, lygiavertes dalyvių (kandidatų) taikomas aplinkos apsaugos vadybos priemones.

28. Techninė specifikacija:

28.1. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Kai kurių techninių specifikacijų sąvokos apibrėžtos šio įstatymo 3 priedėlyje. Visais įmanomais atvejais šios techninės specifikacijos turėtų būti apibrėžtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus arba į visiems naudotojams tinkamą projektą. Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinti techninėms specifikacijoms taikytini reikalavimai, jei tokie yra patvirtinti, perkančiosioms organizacijoms yra privalomi.

28.2. Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

28.3. Nepažeidžiant privalomų nacionalinių techninių reikalavimų tiek, kiek jie neprieštarauja Bendrijos teisei, techninė specifikacija gali būti parengta šiais būdais arba šių būdų deriniu:

28.3.1. nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje turi būti taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“;

28.3.2. apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Funkciniai reikalavimai gali apimti ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Tokie reikalavimai turi būti tikslūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o Perkančioji organizacija įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;

28.3.3. apibūdinant norimą rezultatą arba pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, minėtus 28.3.2. 2 punkte, ir kaip šių reikalavimų atitikties priemonę – 28.3.1. punkte nurodytas technines specifikacijas;

28.3.4. nurodant tam tikrų pirkimo objekto savybių technines specifikacijas pagal 28.3.1. punkto reikalavimus, kitų – apibūdinant 28.3.2. punkte nurodytą norimą rezultatą ar funkcinius reikalavimus.

28.4. Kai Perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas vadovaudamasi Taisyklių 28.3.1. punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis Perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

28.5. Kai Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei juose yra nurodyti Perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus.

28.6. Kai Perkančioji organizacija nustato aplinkos apsaugos charakteristikas, nurodydama Taisyklių 28.3.2. punkte minėtus rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji gali:

28.6.1. naudoti išsamias specifikacijas arba prireikus jų dalis, apibrėžtas Europos ar nacionaliniuose (daugianacionaliniuose) ekologiniuose ženkluose arba bet kokiame kitame ekologiniame ženkle, jeigu: tos specifikacijos yra tinkamos prekių ar paslaugų, kurios yra pirkimo objektas, ypatybėms apibrėžti; reikalavimai ekologiniam ženklui yra parengti remiantis moksline informacija; ekologiniai ženklai yra patvirtinti dalyvaujant valstybės institucijoms, vartotojams, gamintojams, platintojams, aplinkos apsaugos organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

28.6.2. nurodyti, kad prekės ir paslaugos, pažymėtos ekologiniais ženklais, laikomos atitinkančiomis technines specifikacijas, nustatytas pirkimo dokumentuose. Tokiu atveju ji privalo priimti bet kurias kitas tinkamas įrodymo priemones, pavyzdžiui, gamintojo techninius dokumentus arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolą.

28.7. Taisyklių 28.5. ir 28.6 punktuose nurodytos tinkamos priemonės gali būti gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas. Paskelbtąja (notifikuota) įstaiga laikoma Europos standartus atitinkanti bandymų ir kalibravimo laboratorija, sertifikavimo ir inspektavimo institucija. Perkančioji organizacija turi priimti kitose Europos Sąjungos šalyse įsteigtų paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų sertifikatus.

28.8. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal Taisyklių 28.3. punkto reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

29. Pasiūlymų galiojimo terminai, jų keitimas ir atšaukimas:

29.1. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Šis laikas turi būti ne trumpesnis, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

29.2. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jei tokio buvo reikalauta.

29.3. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką ir apie tai raštu praneša Perkančiajai organizacijai, turi pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikti naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu tiekėjas nepratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

29.4. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gavo prieš pasiūlymų pateikimo terminą.

29.5. Perkančioji organizacija sprendimą dėl laimėtojo nustatymo privalo priimti ne vėliau, nei pasibaigs pasiūlymo galiojimo terminas, o jei jis buvo pratęstas – ne vėliau, nei pasibaigs naujai nustatytas pasiūlymo galiojimo terminas. Taisyklės nenustato, kokiam terminui bei kiek kartų gali būti prašome pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, tačiau Perkančioji organizacija neturi teisės dirbtinai vilkinti pirkimo procedūros – sprendimas dėl pirkimo turi būti priimtas per terminą, atitinkantį protingumo kriterijų.

30. Pasiūlymo galiojimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimas:

30.1. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Perkančioji organizacija, atlikdama viešąjį pirkimą elektroninėmis priemonėmis, gali nustatyti, kad pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas elektroniniu būdu.

30.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo gali būti nereikalaujama vykdant mažos vertės pirkimus.

30.3. Perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo remdamasi tuo, kad šiuos užtikrinimus suteikė ne Lietuvos Respublikos ūkio subjektas, jeigu toks pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas bei jį suteikęs ūkio subjektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

30.4. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba prieš pateikdamas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, tiekėjas gali prašyti Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju Perkančioji organizacija privalo atsakyti tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima iš Perkančiosios organizacijos teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą ar pirkimo sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

31. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas:

31.1. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

31.2. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

31.3. Atliekant pirkimą supaprastintų skelbiamų, supaprastintų neskelbiamų derybų, taip pat tiekėjų apklausos būdu, Perkančioji organizacija gali derėtis dėl pasiūlymo kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų, tačiau derybų metu negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose, išskyrus Taisyklių 16.4. punkte numatytą atvejį.

31.4. Perkančioji organizacija pasiūlymą atmeta, jeigu:

31.4.1. paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino arba nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

31.4.2. pasiūlymas neatitinka bet kurių pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

31.4.3. dalyvis pasiūlė per didelę, Perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą;

31.4.4. jei dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso pasiūlymo kainos apskaičiavimo klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo;

31.4.5 jei dalyvis pasiūlė neįprastai mažą kainą ir jos nepagrindė ar nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo;

31.4.6. jei kandidatas ar dalyvis pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją;

31.5. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi vienu iš šių kriterijų, kurį pasirenka ir nurodo pirkimo dokumentuose:

31.5.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko, arba

31.5.2. mažiausios kainos.

31.6. Taisyklių 31.5.1. punkte nurodytu atveju Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo kiekvieno ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamąjį svorį. Kriterijų lyginamasis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, Perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjančia tvarka.

31.7. Jeigu Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, ji privalo iš pradžių patikrinti ir įvertinti tik pasiūlymų techninius duomenis ir po to, dalyviams pranešusi apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlikti bendrą pasiūlymo įvertinimą.

31.8. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, Taisyklių 22.9. punkte nustatytu atveju patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą.

31.9. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia. Tais atvejais, kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

31.10. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi vienu iš Taisyklių 31.5. punkte nurodytu pasiūlymų vertinimo kriterijumi, kurį pasirenka ir konkretaus pirkimo atveju nurodo pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pripažįsta pasiūlymą iš tų pasiūlymų, kurie nebuvo atmesti pagal Taisyklių ir pirkimo dokumentų reikalavimus. Tuo atveju, kai derybose dalyvauja tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu tiekėjas atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus jo kvalifikacijai, o tiekėjo pasiūlymas atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

32. Neįprastai maža pasiūlyta kaina:

32.1. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, Perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymas yra atmetamas.

32.2. Neįprastai maža kaina visais atvejais laikoma kaina, kuri atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus kriterijus. Pasiūlymo kaina gali būti laikoma neįprastai maža ir kitais, nei Viešųjų pirkimų tarnybos, nustatytais atvejais.

32.3. Perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į:

32.3.1. gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą;

32.3.2. pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

32.3.3. dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumą;

32.3.4. norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi;

32.3.5. dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą.

32.6. Kai Perkančioji organizacija nustato, kad neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, šis pasiūlymas gali būti atmestas vien šiuo pagrindu, jeigu dalyvis negali per pakankamą Perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, Perkančioji organizacija apie tai privalo pranešti Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

32.7. Neįprastai mažos kainos institutas neprivalomas vykdant mažos vertės pirkimus.

33. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus

33.1. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams ir suinteresuotiems kandidatams nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, taip pat pateikia Taisyklių 33.2. punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų sutarties sudarymo atidėjimo terminą, jei jis konkrečiu atveju yra taikomas. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bei pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo. Ši nuostata netaikoma, kai supaprastinto pirkimo atveju sudaromos pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 10 000 Lt.

33.2. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:

33.2.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis;

33.2.2. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;

33.2.3. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, tarp jų ir nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 ir 5 dalyse, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

33.3. Perkančioji organizacija negali teikti ir neteikia informacijos, nurodytos Taisyklių 33.2. punkte, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

33.4. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose prašo pateikti ir prekių pavyzdžius, tokiu atveju, įvertinusi pasiūlymus, nustačiusi pasiūlymų eilę ir priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, Perkančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi leisti visiems dalyviams susipažinti su pateiktais kitų dalyvių pavyzdžiais.

33.5. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir Perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, Perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys.

 

 KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

 

34. Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentai, jų patikslinimai (paaiškinimai):

34.1. Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose nurodoma:

34.1.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai;

34.1.2. reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems subjektams, taip pat reikalavimai tiekėjo pasirenkamų subrangovų kvalifikacijai;

34.1.3. tiekėjų, tarp jų ir atskirų bendrą pasiūlymą pateikiančių subjektų, taip pat tiekėjo pasirenkamų subrangovų kvalifikacijos vertinimo tvarka;

34.1.4. reikalavimas, kad tiekėjas pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus ir kokiai pirkimo daliai jis ketina juos pasitelkti;

34.1.5. tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija, kad Taisyklių 22.9. punkte nurodytu atveju turi būti pateikiama pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija;

34.1.6. reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, Perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus; su kokiais ūkio subjektais tiekėjas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinama, kad jeigu vienas ar keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), tiekėjas šiame pirkime veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Taisyklių 6 punkte nurodytus principus.

34.1.7. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

34.1.8. techninė specifikacija;

34.1.9. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai, kai jie taikomi (Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka);

34.1.10. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

34.1.11. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos, parengtos pagal Taisyklių 16.7. punkto reikalavimus, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;

34.1.12. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;

34.1.13. informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas;

34.1.14. reikalavimas, kad tiekėjas nurodytų, ar kuri nors jo pasiūlyme nurodyta informacija yra laikytina konfidencialia ir, jei taip, reikalavimas, kad tiekėjas pateiktų dokumentų, įrodančius jo teisę atitinkamą informaciją laikyti konfidencialia;

34.1.15. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina, informacija, kad pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;

34.1.16. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;

34.1.17. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis;

34.1.18. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar Perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;

34.1.19. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;

34.1.20. vokų su pasiūlymais atplėšimo (pirminio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais) vieta, data, valanda ir minutė;

34.1.21. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;

34.1.22. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais ir informacija, kad jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

34.1.23. Perkančiosios organizacijos darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;

34.1.24. informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką.

34.2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti specialias sutarties vykdymo sąlygas, siejamas su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jei jos atitinka Europos Sąjungos teisės aktus.

34.3. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nurodyti įstaigą ar įstaigas, iš kurių dalyvis gali gauti atitinkamą informaciją apie šalyje ar pirkimo atlikimo vietoje galiojančius reikalavimus, susijusius su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbų sauga ir darbo sąlygomis, kurie bus taikomi atliekamiems darbams ar paslaugoms, teikiamoms sutarties vykdymo metu. Šiuo atveju Perkančioji organizacija prašo kandidatų ar dalyvių, kad jie rengdami pasiūlymą nurodytų, jog atsižvelgė į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus, galiojančius ten, kur bus atliekami darbai ar teikiamos paslaugos.

34.4. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie pirkimą. Perkančioji organizacija skelbime esančios informacijos kituose pirkimo dokumentuose vėliau papildomai gali neteikti. 

34.5. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

34.6. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis.

34.7. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų (ar jų dalies) neįmanoma paskelbti viešai CVP IS, Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis (siunčia paštu, suteikia galimybę atsiimti asmeniškai Perkančiojoje organizacijoje ir panašiai).

34.8. Perkančioji organizacija, kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) paskelbiami viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. Jei, vadovaujantis protingumo kriterijumi, pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas) objektyviai reikalauja daugiau, nei buvo nustatyta, laiko pasiūlymui parengti ir pateikti, Perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminą nukelia vėlesniam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą paskelbiama viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, informacija apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiama tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas bei vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais) data, laikas ir vieta, tačiau  nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.

34.9. Perkančioji organizacija atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Visi atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus skelbiami viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirminiai pirkimo dokumentai. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų (ar jų dalies) buvo neįmanoma viešai paskelbti, atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus išsiunčiami tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas bei vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais) data, laikas ir vieta, tačiau  nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.

34.10. Jeigu Perkančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolas paskelbiamas viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirminiai dokumentai. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, susitikimo su tiekėjais protokolas išsiunčiamas tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas bei vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais) data, laikas ir vieta, tačiau  nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.

35. Supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų pateikimas

35.1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustato pasiūlymų pateikimo terminą – nurodo datą, valandą ir minutę.

35.2. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Nustatydama šį terminą Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir, atsižvelgdama į pirkimo objektą bei keliamus reikalavimus tiekėjams ir pateikiamiems dokumentams, įvertinti bei nustatyti realų laiką, reikalingą pasiūlymams parengti ir pateikti.

35.3. Jeigu pasiūlymas yra gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui (kai pasiūlymus prašoma pateikti vokuose).

35.4. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu ir pasirašytas tiekėjo (jo vadovo ar įgalioto asmens). Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui, jei pasiūlymas yra pateiktas neužklijuotame voke, kaip to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

35.5. Jeigu Perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalo būti nurodyta, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis, kitą informaciją ir dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas.

35.6. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, jei jos reikalaujama. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) neįsiuvamas ir nenumeruojamas, o įdedamas į bendrą voką. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai atskirai ir tai nurodoma pirkimo dokumentuose.

35.7. Reikalavimai pasiūlymą ar jo dalis pateikti vokuose, pasiūlymą sunumeruoti, susiūti, paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiūti ir sunumeruoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopiją netaikomi, jeigu Perkančioji organizacija priima elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus.

35.8. Skelbime apie pirkimą Perkančioji organizacija privalo nurodyti, leidžiama ar neleidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlymus tik tuo atveju, kai pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tuos dalyvio pateiktus alternatyvius pasiūlymus, kurie atitinka minimalius Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

35.9. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvūs pasiūlymai, ir konkrečius jų pateikimo reikalavimus.

35.10. Jeigu vykdant prekių ar paslaugų viešąjį pirkimą Perkančioji organizacija nusprendė priimti alternatyvius pasiūlymus, ji negali atmesti alternatyvaus pasiūlymo remdamasi vien tik tuo, kad, jeigu pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu, prekių pirkimas taptų paslaugų pirkimu arba atvirkščiai.

35.11. Pasiūlymai gali būti perduodami elektroninėmis priemonėmis, jei taip pasirenka Perkančioji organizacija ir tai yra nurodyta vykdomo pirkimo dokumentuose.

35.12. Tiekėjo prašymu Perkančioji organizacija privalo nedelsdama pateikti rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, nurodydama pasiūlymo gavimo dieną, valandą ir minutę.

35.13. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, tiekėjas gali pateikti Perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims, kaip nurodo Perkančioji organizacija, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

36. Vokų su pasiūlymais atplėšimas:

36.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę.

36.2. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais yra prilyginamas vokų atplėšimui.

36.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas.

36.4. Nustatytu laiku eilės tvarka pagal jų gavimo laiką turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų atstovai).

36.5. Jeigu Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai Perkančioji organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o šio įstatymo nustatytais atvejais – ir tiekėjų kvalifikaciją. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais.

36.6. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir Komisijos posėdyje dalyvaujančių tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį tiekėjas (jo atstovas) neatvyksta.

36.7. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis.

36.8. Komisija vokų atplėšimo procedūros ir pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautu pasiūlymu rezultatus įformina protokolu.

36.9. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo (vadovo ar jo įgalioto asmens) parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu pageidauja nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.

36.10. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

36.11. Tais atvejais, kai pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo (vadovo ar jo įgalioto asmens) parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

36.12. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams arba jų atstovams skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Šios kainos turi būti nurodomos ir vokų su kainomis atplėšimo posėdžio protokole.

36.13. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams (jų įgaliotiems atstovams) viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

36.14. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas (jo atstovas) turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

36.15. Procedūra gali būti vykdoma nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams, kai Perkančioji organizacija nustato, kad pasiūlymai gali būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis.

36.16. Tolesnes supaprastintam atviram konkursui pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant šių Taisyklių nustatyta tvarka vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nurodytais vertinimo kriterijais ir sąlygomis.

36.17. Vykdant pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu derybos tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų yra draudžiamos.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

 

37. Supaprastinto riboto konkurso vykdymas:

37.1. Perkančioji organizacija ribotą konkursą vykdo etapais:

37.1.1. Taisyklių nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą ir remdamasi paskelbtais kvalifikacinės atrankos kriterijais atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus;

37.1.2. vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir palygina pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlymus.

37.2. Vykdant pirkimą supaprastinto riboto konkurso būdu derybos tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų yra draudžiamos.

38. Paraiškų pateikimo ribotam konkursui terminai:

38.1. Paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Nustatydama šį terminą Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir, atsižvelgdama į keliamus reikalavimus bei prašomų pateikti kvalifikaciją įrodančių dokumentų ir informacijos apimtį, įvertinti realų laiką, reikalingą paraiškoms parengti ir pateikti.

39. Kandidatų kvalifikacinė atranka:

39.1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose (skelbime apie pirkimą) nustato, kiek mažiausia ir, jei reikia, kiek daugiausia kandidatų bus pakviesta pateikti pasiūlymus ir kokie yra kandidatų kvalifikacinės atrankos kriterijai ir tvarka.

39.2. Perkančioji organizacija, nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės atrankos kriterijus ar tvarką, privalo laikytis visų šių reikalavimų:

39.2.1. turi būti užtikrinta reali konkurencija;

39.2.2. kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti aiškūs ir nediskriminuojantys;

39.2.3. kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti nustatyti Taisyklių 22-27 punktų pagrindu.

39.3. Kandidatų, kurie bus atrinkti pateikti pasiūlymus, skaičius negali būti mažesnis kaip 3. Jei minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinka mažesnis skaičius kandidatų, pasiūlymus pateikti turi būti kviečiami visi kandidatai, kurie atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

39.4. Atrinkdama kandidatus Perkančioji organizacija turi taikyti tik pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus ir vadovautis pirkimo dokumentuose nustatyta kvalifikacinės atrankos tvarka ir sąlygomis. Kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

40. Paraiškų dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje pateikimas:

40.1. Paraiškas tiekėjai teikia skelbime dėl pirkimo nustatyta tvarka. Kartu su paraiška tiekėjas prideda (pateikia) informaciją ir dokumentus, kurių reikalauja Perkančioji organizacija.

40.2. Paraiškos teikiamos raštu, užklijuotame voke arba elektroninėmis priemonėmis – kaip pasirenka ir skelbime dėl pirkimo nurodo Perkančioji organizacija.

40.3. Papildomus pirkimo dokumentus, kuriuose nustatyti paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimai, taip pat kvalifikacinės atrankos kriterijai ir tvarka, Perkančioji organizacija gali skelbti viešai CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą.

41. Kvietimas pateikti pasiūlymus:

41.1. Perkančioji organizacija kvalifikacinės atrankos metu atrinktiems kandidatams išsiunčia kvietimus pateikti pasiūlymus.

41.2. Kvietimus pateikti pasiūlymus visiems atrinktiems kandidatams Perkančioji organizacija išsiunčia raštu ir vienu metu.

41.3. Prie kvietimo pateikti pasiūlymus turi būti pridedami pirkimo dokumentai arba nurodomas adresas, kuriuo kandidatai gali susipažinti su visais pirkimo dokumentais, jeigu Perkančioji organizacija sudaro galimybę kandidatams elektroninėmis priemonėmis be apribojimų ir tiesiogiai su jais susipažinti.

41.4. Supaprastinto riboto konkurso pirkimo dokumentuose nurodoma:

41.4.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai;

41.4.2. reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, Perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus; su kokiais ūkio subjektais tiekėjas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinama, kad jeigu vienas ar keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), tiekėjas šiame pirkime veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Taisyklių 3 straipsnyje nurodytus principus.

41.4.3. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

41.4.4. techninė specifikacija;

41.4.5. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai, kai jie taikomi (Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka);

41.4.6. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

41.4.7. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos, parengtos pagal Taisyklių 16.7. punkto reikalavimus, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;

41.4.8. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų rengimo ir pateikimo reikalavimai;

41.4.9. informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas;

41.4.10. reikalavimas, kad tiekėjas nurodytų, ar kuri nors jo pasiūlyme nurodyta informacija yra laikytina konfidencialia ir, jei taip, reikalavimas, kad tiekėjas pateiktų dokumentų, įrodančius jo teisę atitinkamą informaciją laikyti konfidencialia

41.4.11. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina, informacija, kad pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;

41.4.12. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;

41.4.13. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis;

41.4.14. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar Perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;

41.4.15. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;

41.4.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė;

41.4.17. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;

41.4.18. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais ir informacija, kad jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

41.4.19. Perkančiosios organizacijos darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;

41.4.20. informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką.

41.5. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti specialias sutarties vykdymo sąlygas, siejamas su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jei jos atitinka Europos Sąjungos teisės aktus.

41.6. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nurodyti įstaigą ar įstaigas, iš kurių dalyvis gali gauti atitinkamą informaciją apie šalyje ar pirkimo atlikimo vietoje galiojančius reikalavimus, susijusius su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbų sauga ir darbo sąlygomis, kurie bus taikomi atliekamiems darbams ar paslaugoms, teikiamoms sutarties vykdymo metu. Šiuo atveju Perkančioji organizacija prašo kandidatų ar dalyvių, kad jie rengdami pasiūlymą nurodytų, jog atsižvelgė į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus, galiojančius ten, kur bus atliekami darbai ar teikiamos paslaugos.

41.7. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie pirkimą. Perkančioji organizacija skelbime esančios informacijos kituose pirkimo dokumentuose vėliau papildomai gali neteikti. 

41.8. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

41.9. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis.

41.10. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti viešai CVP IS, Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis (siunčia paštu, suteikia galimybę atsiimti asmeniškai Perkančiojoje organizacijoje ir panašiai).

41.11. Perkančioji organizacija, kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) paskelbiami viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. Jei, vadovaujantis protingumo kriterijumi, pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas) objektyviai reikalauja daugiau, nei buvo nustatyta, laiko pasiūlymui parengti ir pateikti, Perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminą nukelia vėlesniam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą paskelbiama viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, informacija apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiama tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas bei vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais) data, laikas ir vieta, tačiau  nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.

41.12. Perkančioji organizacija atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Visi atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus skelbiami viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirminiai pirkimo dokumentai. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų (ar jų dalies) buvo neįmanoma viešai paskelbti, atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus išsiunčiami tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas bei vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais) data, laikas ir vieta, tačiau  nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.

41.13. Jeigu Perkančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolas paskelbiamas viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirminiai dokumentai. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, susitikimo su tiekėjais protokolas išsiunčiamas tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija buvo pateikusi pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija – patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis terminas bei vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais) data, laikas ir vieta, tačiau  nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta informacija.

42. Supaprastinto riboto konkurso pasiūlymų pateikimas:

42.1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustato pasiūlymų pateikimo terminą, nurodo datą, valandą ir minutę.

42.2. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo atrinktiems kandidatams dienos. Nustatydama šį terminą Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir, atsižvelgdama į pirkimo objektą bei keliamus reikalavimus, įvertinti ir nustatyti realų laiką, reikalingą pasiūlymams parengti bei pateikti.

42.3. Jeigu pasiūlymas yra gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui.

42.4. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu ir pasirašytas tiekėjo (vadovo ar jo įgalioto asmens). Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui, jei pasiūlymas yra pateiktas neužklijuotame voke, kaip to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

42.5. Jeigu Perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalo būti nurodyta, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis, kitą informaciją ir dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, kuris taip pat užklijuojamas ir nustatytu būdu pateikiamas Perkančiajai organizacijai.

42.6. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, jei jos reikalaujama. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) neįsiuvamas ir nenumeruojamas, o įdedamas į bendrą voką. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai.

42.7. Reikalavimai pasiūlymą ar jo dalis pateikti vokuose, pasiūlymą sunumeruoti, susiūti, paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiūti ir sunumeruoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopiją netaikomi, jeigu Perkančioji organizacija priima elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus.

42.8. Pirkimo dokumentuose Perkančioji organizacija privalo nurodyti, leidžiama ar neleidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlymus tik tuo atveju, kai pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tuos dalyvio pateiktus alternatyvius pasiūlymus, kurie atitinka minimalius Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

42.9. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvūs pasiūlymai, ir konkrečius jų pateikimo reikalavimus.

42.10. Jeigu vykdydama prekių ar paslaugų pirkimą Perkančioji organizacija nusprendė priimti alternatyvius pasiūlymus, ji negali atmesti alternatyvaus pasiūlymo remdamasi vien tik tuo, kad, jeigu pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu, prekių pirkimas taptų paslaugų pirkimu arba atvirkščiai.

42.11. Pasiūlymai gali būti perduodami elektroninėmis priemonėmis.

42.12. Tiekėjo prašymu Perkančioji organizacija privalo nedelsdama pateikti rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, nurodydama gavimo dieną, valandą ir minutę.

42.13. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, tiekėjas gali pateikti Perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims, kaip nurodo Perkančioji organizacija, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

43. Vokų su pasiūlymais atplėšimas:

43.1. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra vyksta tokia pačia tvarka, kaip ir supaprastinto atviro konkurso atveju.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

SUPAPRASTINToS SKELBIAMOS DERYBOS

 

44. Supaprastintų skelbiamų derybų vykdymas:

44.1.  Supaprastintos skelbiamos derybos yra skelbiamos viešai Taisyklių nustatyta tvarka.

44.2.  Supaprastintos skelbiamos derybos gali būti vykdomos su išankstine kandidatų kvalifikacine atranka arba be jos.

44.3. Tuo atveju, kai supaprastintos skelbiamos derybos vykdomos su išankstine kandidatų kvalifikacine atranka, išankstinė kandidatų kvalifikacinė atranka atliekama, pasiūlymai supaprastintoms skelbiamoms deryboms pateikiami, nagrinėjami, vertinami ir palyginami tokia pačia tvarka, kaip ir vykdant supaprastintą ribotą konkursą, išskyrus Taisyklių 45 punkte numatytas išimtis.

44.4. Tuo atveju, kai supaprastintos skelbiamos derybos vykdomos be išankstinės kandidatų kvalifikacinės atrankos, pasiūlymai supaprastintoms skelbiamoms deryboms pateikiami, nagrinėjami, vertinami ir palyginami tokia pačia tvarka, kaip ir vykdant supaprastintą atvirą konkursą, išskyrus Taisyklių 45 punkte numatytas išimtis.

45. Supaprastintų skelbiamų derybų ypatumai:

45.1. Tuo atveju, kai pasiūlymus numatoma vertinti vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, netaikomas reikalavimas pasiūlymą pateikti dviejuose vokuose – pirkimo dokumentuose nurodoma, kad pasiūlymo techniniai duomenys ir kita informacija bei pasiūlymo kaina būtų pateikiama viename voke.

45.2. Pirkimo dokumentuose papildomai aprašoma derybų dėl pasiūlymų turinio procedūra ir galutinių pasiūlymų pateikimo tvarka.

45.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai (jų įgalioti atstovai) nedalyvauja.

45.4. Su tiekėjais (jų įgaliotais atstovais) dėl pasiūlymų turinio, įskaitant, tačiau neapsiribojant pasiūlymo kaina, gali būti vykdomos derybos.

45.5. Derybų dėl pasiūlymų turinio metu Perkančioji organizacija laikosi šių sąlygų:

45.5.1. derybas su kiekvienu tiekėju veda atskirai;

45.5.2. tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be šio sutikimo, taip pat neinformuoja tiekėjo apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;

45.5.3. visiems dalyviams taiko vienodus reikalavimus, suteikia vienodas galimybes ir pateikia vienodą informaciją; teikdama informaciją Perkančioji organizacija nediskriminuoja vienų tiekėjų kitų naudai;

45.5.4. derybas protokoluoja, o derybų protokolą pasirašo Komisijos nariai ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas;

45.5.5. pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, pateikiami užklijuotuose vokuose, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas. Perkančioji organizacija turi teisę nereikalauti, kad tiekėjas pateiktų galutinį pasiūlymą – tokiu atveju tiekėjo galutiniu pasiūlymu laikomas pirminis pasiūlymas, kiek jis nebuvo pakeistas derybų metu.

45.6. Tolesnes supaprastintoms skelbiamoms deryboms pateiktų galutinių pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant šių Taisyklių nustatyta tvarka, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nurodytais vertinimo kriterijais ir sąlygomis.  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SUPAPRASTINToS NESKELBIAMOS DERYBOS

 

                      46. Supaprastintų neskelbiamų derybų vykdymas:

Supaprastintos neskelbiamos derybos vykdomos ta pačia tvarka kaip ir supaprastintos skelbiamos derybos, išskyrus Taisyklių 47 punkte numatytas išimtis. 

47. Supaprastintų neskelbiamų derybų ypatumai:

47.1. Apie pirkimą, atliekamą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, viešai neskelbiama.

47.2. Supaprastintų neskelbiamų derybų atveju tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama.

47.3. Supaprastintų neskelbiamų derybų pirkimo dokumentuose pateikiama:

47.3.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai;

47.3.2. reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems subjektams, taip pat reikalavimai tiekėjo pasirenkamų subrangovų kvalifikacijai, jei Perkančioji organizacija nusprendžia tikrinti tiekėjų kvalifikaciją;

47.3.3. tiekėjų, tarp jų ir atskirų bendrą pasiūlymą pateikiančių subjektų, taip pat tiekėjo pasirenkamų subrangovų kvalifikacijos vertinimo tvarka, jei Perkančioji organizacija nusprendžia tikrinti tiekėjų kvalifikaciją;

47.3.4. reikalavimas, kad tiekėjas pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus ir kokiai pirkimo daliai jis ketina juos pasitelkti. Jei pirkimo procedūrose kviečiamas dalyvauti tik vienas tiekėjas, toks reikalavimas pirkimo dokumentuose nurodomas, jei Perkančioji organizacija mano, kad tokia informacija yra reikalinga;

47.3.5. tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija, kad Taisyklių 22.9. punkte nurodytu atveju turi būti pateikiama pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija, jei Perkančioji organizacija nusprendžia tikrinti tiekėjų kvalifikaciją;

47.3.6. reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, Perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus; su kokiais ūkio subjektais tiekėjas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinama, kad jeigu vienas ar keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), tiekėjas šiame pirkime veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Taisyklių 6 punkte nurodytus principus. Jei pirkimo procedūrose kviečiamas dalyvauti tik vienas tiekėjas, toks reikalavimas pirkimo dokumentuose nurodomas, jei Perkančioji organizacija mano, kad tokia informacija yra reikalinga;

47.3.7. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

47.3.8. techninė specifikacija;

47.3.9. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai, kai jie taikomi (Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka). Jei pirkimo procedūrose kviečiamas dalyvauti tik vienas tiekėjas, toks reikalavimas pirkimo dokumentuose nurodomas, jei Perkančioji organizacija mano, kad tokia informacija yra reikalinga;

47.3.10. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

47.3.11. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos, parengtos pagal Taisyklių 16.7. punkto reikalavimus, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas. Jei pirkimo procedūrose kviečiamas dalyvauti tik vienas tiekėjas, toks reikalavimas taikomas, jei Perkančioji organizacija mano, kad tokia informacija pirkimo dokumentuose yra reikalinga;

47.3.12. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;

47.3.13. informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas;

47.3.14. reikalavimas, kad tiekėjas nurodytų, ar kuri nors jo pasiūlyme nurodyta informacija yra laikytina konfidencialia ir, jei taip, reikalavimas, kad tiekėjas pateiktų dokumentų, įrodančius jo teisę atitinkamą informaciją laikyti konfidencialia;

47.3.15. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina, informacija, kad pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;

47.3.16.  pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;

47.3.17. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis;

47.3.18. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar Perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;

47.3.19. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;

47.3.20. vokų su pasiūlymais atplėšimo (pirminio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais) vieta, data, valanda ir minutė;

47.3.21. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;

47.3.22. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais ir informacija, kad jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

47.3.23. Perkančiosios organizacijos darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;

47.3.24. informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką.

47.4. Nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas turi būti pakankamas tam, kad konkrečiu atveju tiekėjas (tiekėjai) galėtų parengti ir pateikti pasiūlymą.

47.5. Dalyvio gali būti nereikalaujama pateikti galutinio pasiūlymo – dalyvio galutiniu pasiūlymu laikomas pirminis dalyvio pasiūlymas, kiek jis nebuvo pakeistas derybų metu.  

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

SUPAPRASTINTAS Konkurencinis dialogas

 

48. Supaprastinto konkurencinio dialogo sąlygos ir procedūros ypatumai:

48.1. Pirkimas supaprastinto konkurencinio dialogo būdu gali būti atliekamas tik taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

48.2. Perkančioji organizacija Taisyklių nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, nurodydama savo poreikius ir reikalavimus pačiame skelbime ir (ar) aprašomajame dokumente. Paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Nustatydama šį terminą Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir, atsižvelgdama į keliamus reikalavimus bei prašomų pateikti kvalifikaciją įrodančių dokumentų ir informacijos apimtį, įvertinti bei nustatyti realų laiką, reikalingą paraiškoms parengti ir pateikti.

48.3. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi nustatytais kvalifikacinės atrankos kriterijais, atrenka kandidatus ir juos raštu bei vienu metu kviečia dalyvauti konkurenciniame dialoge, kad būtų galima išsiaiškinti ir nustatyti priemones, geriausiai atitinkančias Perkančiosios organizacijos poreikius.

48.4. Supaprastinto konkurencinio dialogo su pasirinktais kandidatais metu Perkančioji organizacija gali aptarti visas pirkimo sąlygas.

48.5. Prie kvietimo pridedama specifikacija, aprašomasis dokumentas ar kiti pirkimo dokumentai arba pateikiama nuoroda, kur galima su jais susipažinti, jei Perkančioji organizacija sudaro galimybę elektroninėmis priemonėmis be apribojimų ir tiesiogiai Taisyklių nustatyta tvarka susipažinti su visais pirkimo dokumentais. Be to, kvietime dalyvauti konkurenciniame dialoge turi būti nurodyta:

48.5.1. kur yra paskelbtas skelbimas apie pirkimą;

48.5.2. dialogo pradžios data, laikas ir adresas, dialogo metu vartojama kalba ar kalbos;

48.5.3. pasiūlymų vertinimo tvarka, vertinimo kriterijai, vertinimo kriterijų lyginamasis svoris ir, jei reikia, šių kriterijų reikšmingumas mažėjančia tvarka, jei jie nebuvo nurodyti skelbime apie pirkimą ar aprašomajame dokumente;

48.5.4. kita, Perkančiosios organizacijos nuomone, reikalinga informacija.

48.6. Perkančioji organizacija supaprastinto konkurencinio dialogo metu gali nustatyti vieną po kitos einančias pakopas, kad būtų galima, remiantis skelbime apie pirkimą ar aprašomajame dokumente nurodytais kriterijais, mažinti konkurencinio dialogo metu aptariamų sprendinių skaičių. Skelbime apie pirkimą arba aprašomajame dokumente turėtų būti nurodyta, ar bus pasinaudota šia galimybe.

48.7. Perkančioji organizacija, vesdama dialogą, turi laikytis šių sąlygų:

48.7.1. dialogą vesti su kiekvienu tiekėju atskirai;

48.7.2. tretiesiems asmenims neatskleisti jokios iš tiekėjo gautos informacijos be šio sutikimo, taip pat neinformuoti tiekėjo apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;

48.7.3. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija;

48.7.4. dialogo eiga turi būti protokoluojama. Dialogo protokolą pasirašo Komisijos nariai ir dalyvio, su kuriuo konsultuotasi, įgaliotas atstovas.

48.8. Perkančioji organizacija tęsia dialogą tol, kol ji gali nustatyti jos poreikius atitinkantį vieną ar kelis sprendinius, jei reikia, prieš tai juos palyginusi.

48.9. Perkančioji organizacija, baigusi dialogą, apie tai praneša dalyvavusiems tiekėjams ir prašo pateikti galutinius pasiūlymus tų tiekėjų, kurių sprendiniai atitiko Perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjams, kurie nekviečiami pateikti pasiūlymo, pranešama, kokie sprendiniai pasirinkti, nurodomos esminės jų pasirinkimo priežastys.

48.10. Galutiniai pasiūlymai rengiami dialogo metu pateiktų ir patikslintų sprendinių pagrindu. Šie pasiūlymai turi apimti visus būtinus ir pirkimui atlikti reikalingus elementus. Perkančioji organizacija dalyvių gali prašyti galutinius pasiūlymus paaiškinti, patikslinti ir smulkiai apibūdinti, tačiau toks paaiškinimas, patikslinimas, smulkus apibūdinimas arba papildoma informacija negali pakeisti pasiūlymo esmės arba dalyvavimo dialoge reikalavimų, iškreipti ar apriboti konkurencijos ir diskriminuoti tiekėjų.

48.11. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus pagal kriterijus, nurodytus skelbime apie pirkimą ar aprašomajame dokumente, ir pasirenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Perkančioji organizacija gali prašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo paaiškinti pasiūlymo aspektus arba patvirtinti pasiūlyme pateiktus įsipareigojimus su sąlyga, kad dėl to nebus pakeisti esminiai pasiūlymo ar kvietimo pateikti pasiūlymą reikalavimai ir tai nesukels pavojaus iškreipti konkurenciją ar neturės įtakos diskriminacijai atsirasti.

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

tiekėjų apklausa

 

49. Pirkimo Tiekėjų apklausos būdu vykdymas:

49.1. Tiekėjų apklausos būdu gali būti vykdomas tik mažos vertės pirkimas.

49.2. Apie pirkimą, atliekamą tiekėjų apklausos būdu, viešai neskelbiama.

49.3. Mažos vertės pirkimus vykdo Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas Pirkimo vykdytojas (-ai). Mažos vertės pirkimus, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra didesnė kaip 25 000 Lt, atlieka Komisija.

49.4. Perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą atlikti Komisijai ar Pirkimo vykdytojui neatsižvelgdamas į Taisyklių 49.3. punkto nuostatas. Toks sprendimas turi būti išreikštas rašytine forma, nepriklausomai nuo to, ar pirkimą bus pavesta atlikti Komisijai ar Pirkimo vykdytojui.

49.5. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama. Tuo atveju, jei Perkančioji organizacija nusprendžia, kad tiekėjų kvalifikacija bus tikrinama, ji turi būti tikrinama taikant procedūras, aprašytas Taisyklių 22-27 punktuose.

49.6. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, kai tiekėjų apklausa atliekama rašytine forma, pasiūlymus galima prašyti pateikti faksu, paštu, elektroniniu paštu, raštu užklijuotame voke arba naudojantis CVP IS priemonėmis (elektroninis pirkimas).

49.7. Tuo atveju, kai pasiūlymus bus prašoma pateikti raštu užklijuotame voke, vykdomo pirkimo dokumentuose Perkančioji organizacija vokų su pasiūlymais atplėšimo, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūras aprašo ir jas atlieka tokia pačia tvarka, kaip ir vykdant supaprastintą atvirą konkursą. Jei pirkimo metu numatoma vykdyti derybas su tiekėjais dėl pasiūlymų turinio, pirkimo dokumentuose papildomai aprašomos derybų dėl pasiūlymų turinio procedūros, kurios atliekamos tokia pačia tvarka kaip ir vykdant pirkimą supaprastintų skelbiamų (ar neskelbiamų) derybų būdu.

49.8. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, į tiekėjus suprašymu pateikti pasiūlymą gali būti kreipiamasi, o tiekėjai pasiūlymą turi teisę pateikti žodine forma. Sprendimą dėl tiekėjų apklausos formą priima Komisija arba Pirkimo vykdytojas – priklausomai nuo to, kam yra pavesta atlikti konkretų pirkimą tiekėjų apklausos būdu.  

49.9. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, tiekėjų apklausa gali būti vykdoma virtualiai, tai yra, viešojo pirkimo laimėtojas gali būti nustatomas pagal tiekėjų viešai skelbiamą informaciją apie tiekėjo siūlomas prekes, paslaugas ir darbus, jei tiekėjų viešai skelbiamos informacijos pakanka sprendimui dėl siūlomų sąlygų priimtinumo priimti, o numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 10 000 Lt.

49.10. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, sprendimas dėl tiekėjo pasirinkimo gali būti priimtas išanalizavus bei įvertinus ir vieno tiekėjo pasiūlymą, jei galioja kuri nors viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

49.10.1. mažos vertės pirkimas, apie kurį buvo skelbta viešai, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;

49.10.2.  prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.

49.10.3.  perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

49.10.4.  perkamos prekių biržoje kotiruojamos prekės;

49.10.5.  perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

49.10.6.  prekės perkamos iš valstybės rezervo.

49.10.7.  perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

49.10.8.  perkamos pagal darbo sutartį dirbančių Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo paslaugos;

49.10.9.  perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;

49.10.10.  perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

49.10.11.  perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos.

49.10.12.  dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos;

49.10.13. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių yra tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

49.10.14. Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;

49.10.15. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

49.10.16. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

49.10.17. iš esamo tiekėjo perkamos naujos paslaugos ar darbai, tokie pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;

49.10.18. numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 10 000 Lt.

49.11. Taisyklių 49.10.1.-49.10.18. punktuose nenurodytais atvejais pirkimas tiekėjų apklausos būdu atliekamas kreipiantis su prašymu pateikti pasiūlymą į daugiau nei vieną tiekėją, o tuo atveju, kai tiekėjų apklausa atliekama taip, kaip numatyta Taisyklių 49.9. punkte – įvertinant ir tarpusavyje palyginant daugiau nei vieno tiekėjo pasiūlymą.

49.12. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, kai numatoma pirkimo sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra didesnė kaip 10 000 Lt ir informacija tarp tiekėjo bei Perkančiosios organizacijos keičiamasi rašytine forma, tiekėjui (tiekėjams) pateikiamuose pirkimo dokumentuose minimaliai turi būti nurodyta ši informacija: 

49.12.1. pasiūlymų rengimo ir pateikimo reikalavimai, informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;

49.12.2. informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas

49.12.3. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

49.12.4. specialieji reikalavimai (techninė specifikacija) pirkimo objektui;

49.12.5. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

49.12.6. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos, kurias Perkančioji organizacija laiko kaip privalomas būsimos pirkimo sutarties sąlygas ir jos, sudarant pirkimo sutartį, negalės būti keičiamos; 

49.12.7. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina, informacija, kad pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;

49.12.8.  pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei jie bus taikomi, reikalavimai;

49.12.9. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis;

49.12.10. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;

49.12.11. vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė, jei pasiūlymus prašoma pateikti vokuose;

49.12.12. vokų su pasiūlymais atplėšimo (jei pasiūlymus prašoma pateikti vokuose) ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;

49.12.13. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais ir informacija, kad jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

49.12.14. Perkančiosios organizacijos pirkimo vykdytojo arba Komisijos narių (vieno ar kelių; jei pirkimą atlieka Komisija), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;

49.12.15. informacija apie sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymą, jei jis taikomas konkrečiu atveju, taip pat informacija apie ginčų nagrinėjimo tvarką.

49.13. Vykdant pirkimą tiekėjų apklausos būdu, su tiekėjais dėl pasiūlymų turinio gali būti vykdomos derybos. Bendravimas ir keitimasis informacija derybų metu vykdomas tokia pačia forma, kokia buvo prašoma pateikti pasiūlymus. Tai yra, jei pasiūlymą buvo prašoma pateikti žodžiu – derybos vykdomos žodine forma, jei pasiūlymą buvo prašoma pateikti faksu – patikslintą pasiūlymą taip pat prašoma pateikti faksu, ir panašiai. Derybos gali būti ir protokoluojamos, jei Perkančioji organizacija nusprendžia taikyti tokią derybų dėl pasiūlymų įforminimo procedūrą. Tokiu atveju derybos protokoluojamos tokia pačia tvarka, kaip ir vykdant pirkimą supaprastintų skelbiamų arba neskelbiamų derybų būdais.

49.14. Dalyvių pateikti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai, kai vykdomos derybos dėl pasiūlymų turinio) nagrinėjami ir vertinami vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytu arba žodžiu tiekėjui (tiekėjams) perduotu (praneštu) pasiūlymų vertinimo kriterijumi ir sąlygomis.

49.15. Tuo atveju, kai pirkimą tiekėjų apklausos būdu atlieka Pirkimo vykdytojas, atliktos pirkimo procedūros, prieš sudarant rašytinę ar žodinę sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, yra aprašomos Tiekėjų apklausos pažymoje (Priedas 1), o Tiekėjų apklausos pažyma suderinama su Perkančiosios organizacijos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu. Pirkimo procedūros tiekėjų apklausos pažymoje gali būti neaprašomos tuo atveju, kai pirkimas tiekėjų apklausos būdu buvo vykdytas tiekėjus apklausiant žodine forma, įskaitant Taisyklių 49.9. punkte numatytą sąlygą. Šiuo atveju pirkimas dokumentuojamas tiek, kiek to reikalauja buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – tai yra, PVM sąskaitoje-faktūroje, sąskaitoje-faktūroje ar kitame buhalterinės apskaitos dokumente.

49.16. Komisija ir/ar Pirkimo vykdytojas privalo įvertinti tai, jog Taisyklėse numatyta galimybė nustatytais atvejais apklausti vieną tiekėją ar galimybė nustatytais atvejais nepildyti tiekėjų apklausos pažymos ar taikyti kokias nors kitokias išlygas, nereiškia prievolės (būtinybės) šias išimtis taikyti.  

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Ginčų sprendimas:

                      Kiekvienas pirkimu suinteresuotas tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija pažeidė ar pažeis jo teises, turi teisę Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka ginti savo pažeistus teisėtus interesus.

51. Perkančiosios organizacijos atsakomybė:

                      Perkančiosios organizacijos darbuotojai, pažeidę Taisykles, Viešųjų pirkimų įstatymą ar kitų privalomo pobūdžio viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

Taisyklių priedas Nr. 1

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

 

_______________

(data)

 

1. Pirkimo pavadinimas:

 

2. Trumpas pirkinio (pirkimo objekto) aprašymas:

3. Pirkimą tiekėjų apklausos būdu atliko

Pirkimo vykdytojas: (vardas, pavardė)

 

4. Tiekėjų apklausos forma (žodžiu, raštu, pagal tiekėjų viešai skelbiamą informaciją, kita)

 

5. Duomenys apie tiekėją

5.1. Pavadinimas

 

 

 

 

 

5.2. Adresas

 

 

 

 

 

5.3. Telefonas

 

 

 

 

 

5.4. Kita informacija (pasiūlymo kaina, kitos pasiūlymo sąlygos)

 

 

 

 

 

6. Duomenys apie pasirinktą tiekėją, būsimos pirkimo sutarties sąlygos (trumpai, esminės)

 

 

 

 

 

 

 

7. Sprendimo pasirinkti nurodytą tiekėją laimėtoju motyvai, kitos su tiekėjų apklausa susijusios aplinkybės:

 

 

 

 

 

 

Pirkimo vykdytojas                             (Parašas)                                        (Pareigos, vardas, pavardė)

 

Suderinta:                                               (Parašas)                                        (Pareigos, vardas, pavardė)