Atidarymas parodos ”…Iš mažos širdelės…”

By 2020-02-1217 lapkričio, 2020Parodos

Vasario 10 dien?, Šilal?s Vlado Statkevi?iaus muziejuje pristatyta Šilal?s meno mokyklos dail?s skyriaus I, III klasi? mokini? piešini? paroda „…Iš mažos širdel?s…“. Mokinius paruoš? ir darbus kurti pad?jo mokytoja metodinink? Ilona Venckien?.

          Parodoje eksponuojami ?vair?s piešiniai, sukurti skirtingomis technikomis: piešimo, tapybos, mišria kompozicijomis. Juose vaizduojama gamta, augmenija, buities piešiniai bei kitos tematikos. Kiekvienas autorius savo sukurt? piešin?, kompozicij? ?sivaizdavo savaip. Kadangi piešini? darb? autori? yra net 23, tod?l kiekvienas suvokia skirtingai pagal savo amži?. Pristatymo metu dail?s mokytoja Ilona pasidalino ?sp?džiais kaip mokiniams sek?si piešinius kurti, koki? naudojo atlikimo technik?, bei d?kojo mokiniams už kantryb?, link?jo nauj? id?j?.

          ? parodos pristatym? atvyko Šilal?s meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Zaikauskas, mažieji darb? autoriai bei j? artimieji. Visi džiaug?si, spalvingais piešiniais. Iškart po sveikinim? žod? tar? muziejaus direktor? Soneta B?dvytien?, jauniesiems dailininkams buvo ?teikti pad?kos raštai.

Pristatymo metu gražiomis dainomis džiugino Šilal?s rajono savivaldyb?s kult?ros centro instrumentalist?s Reginos Mockut?s atliekamos dainos.

          Po pristatymo visi buvo pakviesti bendrai nuotraukai bei pasidžiaugti sukurtais piešiniais.

          Paroda „…Iš mažos širdel?s…“ veiks iki kovo 10 d.

Leave a Reply