Fotografijų paroda „Pašto dėžutė – kas Ji“

By 2020-03-0617 lapkričio, 2020Parodos

Lietuvi? kalbos dienos rengiamos visoje Lietuvoje ir užsienio lietuvi? bendruomen?se. B?tent šia proga kovo 5 dien? Šilal?s Vlado Statkevi?iaus muziejuje buvo pristatyta ir atidaryta Aust?jos Oržekauskait?s fotografijos darb? paroda „Pašto d?žut? – kas Ji“.

      Aust?ja Oržekauskait? kilusi iš Raseini? r., dirba Raseini? aplinkos apsaugos inspekcijoje. Fotograf?s keli? prad?jo prieš trejus metus, pas gars? Lietuvos fotomeninink? Iridij? Šveln?. Kartu su mokytoju 2017 m. Raseiniuose suorganizavo jungtin? fotografijos darb?  parod?, kuri jai buvo pirmoji. Pristatydama savo personalin? parod?, A. Oržekauskait? papasakojo, kod?l fotografijose pašto d?žut?s, k? jos reiškia, apie pašto d?žu?i? nykim?. Autor? sako:-„Su ilgesiu prisimenu tas dienas, kuomet laukdavau laiško nuo mylim? žmoni?. Tai ne sveikinimo atvirut?s šven?i? proga, tai ilgi susirašin?jimai, jausmai, naujienos, mintys, svajon?s. Pašto d?žut?s tai: prisiminimai, praeitis, emocija ir begalinis laukimas kada gausiu laišk?.“ Paroda buvo sukurta Lietuvos 100 – me?iui ir j? sudaro 100 fotografij?. Šilal?je eksponuojama tik jos dalis, 16 fotografij?, kuriuose užfiksuotos ?vairios pašto d?žut?s iš Raseini?, Kelm?s rajon? ir kit? Lietuvos rajon?, taip pat eksponuojami seni laiškai, atvirut?s.

         Sveikinimo žod? tar? muziejaus direktor? Soneta B?dvytien?, ji džiaug?si surengta paroda, kuri atgaivino prisiminimus ir primin? jaunyst?, kai pati kaip rašydavo laiškus ir nekantriai laukdavo atsakymo. Šiltais prisiminimais apie paštininko darb?, papasakojo ilgamet? pašto darbuotoja Nijol? Katelynien?. Taip pat ji padeklamavo savo kurtas eiles. Graži? žodži? negail?jo ir Šilal?s pašto skyriaus viršinink? Albina Lenciuvien?, ji papasakojo apie laišk? siuntim? dabar bei pašto d?žu?i? istorij?. Parodos atidaryme lank?si, dom?josi laišk? rašymu ir mažieji Socialini? paslaug? nam? vaik? dienos centro lankytojai. 

Fotografijos darb? paroda „Pašto d?žut? – kas Ji“ veiks iki balandžio 14 d.

Laukiame vis? atvykstant !

Leave a Reply